ความสงสัยของพระวังคีสเถระ

เหตุการณ์
พระวังคีสะกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วถามพระพุทธเจ้าถึงความสงสัยของตน

พระเถระชื่อนิโครธกัปปะเป็นอุปัชฌายะของท่านพระวังคีสะ ได้มรณภาพ พระวังคีสะได้เกิดความปริวิตกว่าพระนิโรคธกัปปะปรินิพพานหรือว่ายังไม่ปรินิพพาน จึงได้ไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาค
 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระนิโครธกัปปะได้ตัดตัณหาในนามรูปที่เป็นกระแสแห่งกัณหมารแล้วสิ้น ได้ข้ามพ้นชาติและมรณะ ได้ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 


อ่าน วังคีสสูตร

อ้างอิง
วังคีสสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๙-๓๓๐ หน้า ๒๙๙-๓๐๑
ลำดับที่
8

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ