พระสิงคาลมาตาเถรี

เหตุการณ์
บุพจริยาของพระสิงคาลมาตาเถรี มารดาสิงคาลกบุตร ผู้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่า ภิกษุณีทั้งหลายผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา

พระสิงคาลมาตาเถรี มารดาแห่งสิงคาลกมาณพ เกิดในสมัยของพระปทุมุตรพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมแล้วบังเกิดความเลื่อมใสอย่างแรงกล้า จึงออกบวชเป็นภิกษุณี ได้เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณี ฝ่ายสัทธาธิมุติ จึงปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้าง

พระปทุมุตรพุทธเจ้า ได้ตรัสแก่นางว่า  บุคคลผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว ตั้งมั่นดีในพระตถาคต มีศีลงามที่พระอริยะรักใคร่สรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ มีความเห็นตรง นักปราชญ์เรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นหมัน เพราะฉะนั้น บุคคลผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงหมั่นประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใสและความเห็นธรรม

พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ว่า นางจักได้ตำแหน่งที่เธอปรารถนานั้น ในสมัยของพระศาสดาพระนามว่าโคดม 

ต่อมาในพุทธุปบาทกาลนี้ นางเกิดในตระกูลคฤหบดี มีบุตรชื่อสิงคาลกะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงสิงคาลกสูตร แก่สิงคาลกคฤหบดีบุตร สิงคาลกคฤหบดีบุตร บังเกิดความเลื่อมใส กล่าวถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต นางสิงคาลมาตาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในคราวนั้น     

เมื่อนางเห็นว่าสามีก็ได้สิ้นชีวิตไปแล้ว บุตรก็ได้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว จึงได้ออกบวชเป็นภิกษุณี ครั้นบวชแล้ว ก็ได้สัทธินทรีย์ประมาณยิ่ง พระศาสดาทรงทราบว่า นางเป็นผู้ดำรงมั่นในศรัทธา จึงทรงแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส พระเถรีนั้นก็กระทำศรัทธาลักษณะให้เป็นธุระ บรรลุพระอรหัต

ภายหลัง พระศาสดาภายหลังได้ทรงสถาปนาพระสิงคาลมาตาเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่า ภิกษุณีทั้งหลายผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา


อ่าน สิงคาลมาตาเถริยาปทาน  พระสิงคาลมาตาเถรี

 

อ้างอิง
สิงคาลมาตาเถริยาปทาน พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๗๔ หน้า ๒๗๓-๒๗๖
ลำดับที่
11

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ