สิริมาวิมาน

เหตุการณ์
พระวังคีสเถระถามนางสิริมาเทพธิดาว่าเข้าถึงความเป็นผู้มีสกลกาย และยานพาหนะอย่างประเสริฐ มีฤทธิ์และอำนาจสูงเยี่ยม มีรัศมีกายสว่างไสว มาพร้อมเทพธิดา ๕๐๐ รถ ๕๐๐ เพราะได้ทำบุญสิ่งใดไว้

นางเทพธิดาประกาศความที่ตนเป็นนิมมานรดีเทพ  เมื่อชาติก่อน นางเป็นพระสนมของพระเจ้าพิมพิสาร นครราชคฤห์ ซึ่อ สิริมา

นางได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคในความไม่เที่ยงแห่ง คือ เหตุเกิดของทุกข์ และทางให้ถึงความดับทุกข์ อันเป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่ง แล้วเป็นผู้สำรวมอย่างเคร่งครัดในศีลทั้งหลาย ดำรงมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติ รู้จักบทอันปราศจากธุลี ได้บรรลุสมาธิในอัตภาพนั้นเอง หมดความเคลือบแคลงในพระรัตนตรัย รู้อริยสัจธรรม หมดความสงสัยในสิ่งทั้งปวง ได้รับผลคือความสุขอันมั่นคง ได้เป็นผู้ตั้งอยู่ในผลขั้นแรก คือ เป็นพระโสดาบัน ผู้ไม่ถึงทุคติอีก อ่าน สิริมาวิมาน
 

อ้างอิง
สิริมาวิมาน พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ ข้อที่ ๑๖ หน้า ๑๖-๑๙
ลำดับที่
14

Keywords

กรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ