พระมหากัสสปเถระอาพาธ

เหตุการณ์
ท่านพระมหากัสสปอาพาธไม่สบาย เป็นไข้หนัก พระผู้มีพระภาคเสด็จไปเยี่ยมท่านพระมหากัสสปและได้แสดงโพชฌงค์ ๗

เมื่อพระมหากัสสปะกล่าวกลับพระพุทธเจ้าว่า อดทนไม่ได้ ทุกขเวทนากำเริบหนัก ยังไม่คลายไป  พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว  กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

โพชฌงค์เจ็ด คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว ท่านพระมหากัสสปปลื้มใจ  ชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาค และหายจากอาพาธนั้น

 

 


อ่าน คิลานสูตรที่ ๑  

 

 

อ้างอิง
คิลานสูตรที่ ๑ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ข้อที่ ๔๑๕-๔๑๙ หน้า ๑๐๖-๑๐๗
ลำดับที่
15

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ