พระมหากัสสปเถระสงเคราะห์คนเข็ญใจ

เหตุการณ์
พระมหากัสสปะเที่ยวบิณบาตตามที่อยู่ของมนุษย์เข็ญใจ

เมื่อท่านพระมหากัสสปะอหายจากอาพาธได้คิดว่าจะเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต โดยจะไปตามทางที่อยู่แห่งมนุษย์ขัดสน ที่อยู่แห่งมนุษย์กำพร้า ที่อยู่แห่งช่างหูก
 
นางอัปสร ๕๐๐ องค์ คิดจะถวายบิณฑบาตแก่พระเถระ จึงเตรียมบิณฑบาต ๕๐๐ ที่ ใส่ภาชนะทองเอาไปยืนอยู่ระหว่างทาง ขอให้ท่านพระมหากัสสปะรับบิณฑบาต แต่พระเถระห้ามนางอัปสรเหล่านั้นกล่าวว่าพวกนางได้ทำบุญไว้แล้ว มีโภคะมาก ให้หลีกไป ท่านจะสงเคราะห์แก่คนเข็ญใจ
 
พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัสสปะกำลังเที่ยวบิณฑบาตตามที่อยู่แห่งมนุษย์ขัดสน มนุษย์กำพร้า ได้ทรงเปล่งอุทานว่า
 
เรากล่าวบุคคลมิใช่ผู้เลี้ยงคนอื่น ผู้รู้ยิ่ง ผู้ฝึกตนแล้ว ดำรงอยู่แล้วในสารธรรม ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ผู้มีโทษอันคายแล้ว ว่าเป็นพราหมณ์


อ่าน มหากัสสปสูตร
 

อ้างอิง
มหากัสสปสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๔๓ หน้า ๕๕
ลำดับที่
16

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ