อภัยราชกุมาร

เหตุการณ์
อภัยราชกุมารตรัสถามพระผู้มีพระภาคเรื่องการตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่น เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมจบ อภัยราชกุมารประกาศตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

เพราะพระผู้มีพระภาคมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย ทรงพิจารณากาลที่จะตรัสวาจา

-  วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระผู้มีพระภาคไม่กล่าววาจานั้น

-  วาจาที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระผู้มีพระภาคไม่กล่าววาจานั้น

-  วาจาที่จริง วาจาที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระผู้มีพระภาคย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้น

-  วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระผู้มีพระภาคไม่กล่าววาจานั้น

-  วาจาที่จริง ที่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระผู้มีพระภาคไม่กล่าววาจานั้น

-  วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระผู้มีพระภาคย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้น 

เพราะความที่ธรรมธาตุนั้น พระผู้มีพระภาคแทงตลอดดีแล้ว การพยากรณ์ปัญหาจึงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคโดยทันที


อ่าน อภัยราชกุมารสูตร
 

อ้างอิง
อภัยราชกุมารสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๓ ข้อที่ ๙๑-๙๖ หน้า ๗๐-๗๔
ลำดับที่
6

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ