พระโสปากเถระ

เหตุการณ์
ประวัติและบุพกรรมของพระโสปากเถระ ในภพสุดท้าย พระโสปากเถระอุปสมบทด้วยการพยากรณ์ปัญหา

ในภพสุดท้าย พระโสปากเถระ ได้บรรลุพระอรหัตเมื่ออายุ ๗ ปี พระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาตอุปสมบทด้วยการพยากรณ์ปัญหา

กุมารปัญหา

อะไรชื่อว่า ๑                
สัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะอาหาร

อะไรชื่อว่า ๒                
นามและรูป

อะไรชื่อว่า ๓                
เวทนา ๓

อะไรชื่อว่า ๔                
อริยสัจ ๔

อะไรชื่อว่า ๕                
อุปาทานขันธ์ ๕

อะไรชื่อว่า ๖                
อายตนะภายใน ๖

อะไรชื่อว่า ๗                
โพชฌงค์ ๗

อะไรชื่อว่า ๘                
อริยมรรคมีองค์ ๘

อะไรชื่อว่า ๙                
สัตตาวาส ๙

อะไรชื่อว่า ๑๐              
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ท่านกล่าวว่า เป็นพระอรหันต์

ผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ และ สัมมาวิมุตติ ที่เป็นอเสขะ


อ่าน สามเณรปัญหาในขุททกปาฐะ และอรรถกถา
อ่าน โสปากเถรคาถา
อ่าน โสปากเถราปทาน
 

อ้างอิง
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๒ หน้าที่ ๔๒๖ ถึง ๔๓๑ (สามเณรปัญหาในขุททกปาฐะ โสปากเถรคาถา และโสปากเถราปทาน และอรรถกถา)
ลำดับที่
7

สถานที่

นครราชคฤห์

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ