ภัยในอนาคต ๑

เหตุการณ์
ภิกษุผู้อยู่ป่า เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้ บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง

 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้อยู่ป่าพึงพิจารณาเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการ อันจะเกิดขึ้นแก่ตน คือ

ภัยจาก งู แมงป่อง หรือตะขาบ 
ภัยจากการพลาดล้มลง ภัตตาหารไม่ย่อย ดีกำเริบ เสมหะกำเริบ หรือลมมีพิษกำเริบ 
ภัยจากสัตว์ร้าย คือสีหะ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี หรือเสือดาว 
ภัยจากคนร้าย 
ภัยจากพวกอมนุษย์ดุร้าย 

เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการ ที่จะทำให้ตนเสียชีวิต หรือมีอันตราย ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง 
 


อ่าน อนาคตสูตรที่ ๑

อ้างอิง
อนาคตสูตรที่ ๑ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๗๗ หน้า ๘๗-๘๙
ลำดับที่
1

สถานที่

ไม่ระบุ

สถานการณ์

การปฏิบัติธรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ