ภัยในอนาคต ๒

เหตุการณ์
ภิกษุผู้อยู่ป่า เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้ บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง

พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภัยในอนาคต ๕ ประการ อีกประการหนึ่ง คือ

ภัย คือ ความชรา
ภัย คือ ความเป็นโรค เจ็บไข้
ภัย คือ ข้าวแพง ข้าวกล้าไม่ดี บิณฑบาตหาได้ยาก ไม่สะดวกแก่การเลี้ยงชีพ
ภัย คือ ความปั่นป่วน ประชาชนวุ่นวาย มีการคลุกคลีเป็นหมู่คณะ พลุกพล่าน
ภัย คือสงฆ์แตกกัน

เพราะการเกิดขึ้นแห่งภัยเหล่านั้น การจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำได้ง่าย จะเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า และป่าชัฏ ก็ไม่ใช่ทำได้ง่าย ก่อนที่ธรรมอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้น จะมาถึง ภิกษุพึงรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนทีเดียว ซึ่งเมื่อประกอบแล้ว จักอยู่สบาย

ภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง 


อ่าน อนาคตสูตรที่ ๒
 

อ้างอิง
อนาคตสูตรที่ ๒ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๗๘ หน้า ๘๙-๙๐
ลำดับที่
2

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ