ภัยในอนาคต ๔

เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงภัยในอนาคต ๕ ประการ ที่พึงรู้ไว้ แล้วพยายามละภัยเหล่านั้น

พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ยังไม่บังเกิดในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในอนาคต ภิกษุพึงรู้ภัยเหล่านั้นไว้  ครั้นแล้ว พึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้น คือ

๑. ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบจีวรดีงาม ละความเป็นผู้ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร จักละเสนาสนะอันสงัด  จักประชุมกันในที่ชุมชน และจักถึงการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเหตุจีวร

๒. ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบบิณฑบาตที่ดีงาม ละความเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ละเสนาสนะอันสงัด จักประชุมกันในที่ชุมชน แสวงหาบิณฑบาตที่มีรสอันเลิศด้วยปลายลิ้น และจักถึงการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งบิณฑบาต
           
๓. ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบเสนาสนะดีงาม ละความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ละเสนาสนะอันสงัด จักประชุมกันในที่ชุมชน และจักถึงการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งเสนาสนะ  

๔. ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้คลุกคลีด้วยภิกษุณี นางสิกขมานา และสมณุทเทส  จึงหวังได้ว่าภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ จักต้องอาบัติเศร้าหมองบางอย่าง หรือจักบอกคืนสิกขา เวียนมาเพื่อเป็นคฤหัสถ์   
           
๕. ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้คลุกคลีด้วยอารามิกบุรุษ และสมณุทเทส เมื่อมีการคลุกคลีด้วยอารามิกบุรุษ และสมณุทเทส  จึงหวังได้ว่าภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้ประกอบการบริโภคของที่สะสมไว้มีประการต่างๆ จักกระทำนิมิตแม้อย่างหยาบที่แผ่นดินบ้าง ที่ปลายของเขียวบ้าง  


อ่าน อนาคตสูตรที่ ๔
 

อ้างอิง
อนาคตสูตรที่ ๔ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๘๐ หน้า ๙๓-๙๔
ลำดับที่
4

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ