เหตุปัจจัยที่ทำให้พระศาสนาเสื่อม

เหตุการณ์
พระกิมพิละทูลถามพระพุทธเจ้าถึง เหตุ ปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นาน

เหตุ ปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว

เมื่อพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง ในศาสดา ในธรรม ในสงฆ์ ในสิกขา ในกันและกัน 

เหตุ ปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นาน เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว

เมื่อพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีความเคารพ มีความยำเกรง ในศาสดา ในธรรม ในสงฆ์ ในสิกขา ในกันและกัน 


อ่าน กิมพิลสูตร

อ้างอิง
กิมพิลสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๒๐๑ หน้า ๒๒๐
ลำดับที่
5

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ