พระพุทธานุญาตจีวร

เหตุการณ์
มูลเหตุให้ทรงพุทธานุญาตคหบดีจีวรแก่พระสงฆ์

ชีวกโกมารภัจจ์นำผ้าสิไวยกะเป็นผ้าเนื้อดี มีชื่อเสียง เยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายมาถวายพระผู้มีพระภาคและทูลขอให้ทรงพุทธานุญาติคหบดีจีวรแก่พระสงฆ์

พระองค์ทรงรับผ้าสิไวยกะและรับสั่งอนุญาตคหบดีจีวร รูปใดปรารถนา จงถือผ้าบังสุกุล รูปใดปรารถนา จงยินดีคหบดีจีวร แต่ทรงสรรเสริญการยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้

เมื่อประชาชนได้ทราบข่าว ต่างพากันยินดีร่าเริงว่า บัดนี้ พวกตนจักถวายทาน จักบำเพ็ญบุญ

ผ้าจำนวนมากหลายชนิดได้บังเกิดขึ้นแก่สงฆ์ พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงพระพุทธานุญาตคหบดีจีวร คือ ผ้าสิไวยกะ ผ้าปาวาร ผ้าโกเชาว์ ผ้ากัมพล

เมื่อจีวรทั้งเนื้อดีและเลวเกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า จีวรชนิดใดพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต ชนิดใดไม่ทรงอนุญาต

 พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ จีวรทำด้วยเปลือกไม้ ๑  ทำด้วยฝ้าย ๑  ทำด้วยไหม ๑  ทำด้วยขนสัตว์ ๑  ทำด้วยป่าน ๑  ทำด้วยของเจือกัน ๑
 
 
อ่าน พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร

อ้างอิง
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๕ ข้อที่ ๑๓๕-๑๓๙ หน้า ๑๔๘-๑๕๑
ลำดับที่
2

สถานที่

นครราชคฤห์

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ