ชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษา

เหตุการณ์
หมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอสถถ่าย

พระผู้มีพระภาคต้องการจะเสวยพระโอสถอ่าย พระอานนท์จึงได้ให้ชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพระผู้มีพระภาค จนพระกายของพระผู้มีพระภาคเป็นปกติ

ชีวกโกมารภัจจ์ได้ถวายผ้าคู่หนึ่ง พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา เวลาอนุโมทนาการถวายผ้าจบลง ชีวกโกมารภัจจน์ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ชีวโกมารภัจจน์คิดว่าควรจะไปเฝ้าดูแลพระผู้มีพระภาคเจ้า วันละ ๒ - ๓ ครั้ง แต่เขาคิชฌกูฏ และพระวิหารเวฬุวันอยู่ไกลจึงได้สร้างพระคันธกุฎีวิหารในสวนอัมพวันของท่านถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

 อ่าน พระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย
อ่าน อรรถกถา สามัญญผลสูตร

อ้างอิง
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๕ ข้อที่ ๑๓๕ หน้า ๑๔๗-๑๔๘ และอรรถกถาสามัญญผลสูตร
ลำดับที่
3

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ