วิหารวิมาน

เหตุการณ์
ท่านพระอนุรุทธเถระได้ถามนางเทพธิดาตนหนึ่งที่มีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ มีเสียงอันเป็นทิพย์ ร่างกายมีกลิ่นทิพย์หอมฟุ้ง ว่าเพราะผลแห่งกรรมอะไรจึงได้ไปเกิดในวิหารวิมาน

นางเทพธิดาตอบว่านางเป็นสหายกับนางวิสาขามหาอุบาสิกา เมื่อนางวิสาขาได้สร้างมหาวิหารถวายสงฆ์ นางได้มีจิตเลื่อมใส และได้อนุโมทนา เพราะการอนุโมทนาด้วยจิตบริสุทธิ์ นางจึงได้วิมานที่สวยงาม ร่มรื่น และกึกก้องไปด้วยเสียงดนตรีต่างๆ และกึกก้องไปด้วยหมู่นางอัปสร
 
ส่วนนางวิสาขาที่ได้ถวายทานและได้สร้างมหาวิหาร ผลบุญนั้นนางวิสาขาได้บังเกิดในหมู่ทวยเทพชั้นนิมมานรดี เป็นปชาบดีของท้าวสุนิมมิตวดีผู้เป็นใหญ่ในชั้นนิมมานรดีนั้น

การถวายทานแด่สงฆ์ที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญแล้วแด่คู่แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘  มีผลมาก พระสงฆ์เป็นผู้มีคุณความดีอันยิ่งใหญ่ ยังผลให้เกิดแก่ผู้ถวายทานในท่านอย่างไพบูลย์ ยากที่จะปริมาณ

ชนเหล่าใดยังท่องเที่ยวอยู่ในโลก หวนระลึกถึงบุญเช่นนี้ได้ เกิดปีติโสมนัส ก็จะกำจัดมลทิน คือ ความตระหนี่ พร้อมทั้งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความลังเลใจ และการตีตนเสมอท่าน อันเป็นมูลฐานเสียได้ ทั้งจะไม่เป็นผู้อันผู้รู้ติเตียน แต่นั้นก็จะเข้าถึงสถานที่อันเป็นแดนสวรรค์

 

ลำดับที่
5

Keywords

กรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ