Main navigation
นิโรธสัญญา
Share:

นิโรธสัญญา คือ ธรรมเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ธรรมเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์

 
อ้างอิง:
(๑) อาพาธสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๖๐ หน้า ๑๐๑
 

คำต่อไป