Main navigation
นิโรธ
Share:

(๑) นิโรธ เป็นที่สลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันเกิดขึ้น

 

อ้างอิง:
นิสสรณสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๕๐ หน้า ๒๑๓

คำต่อไป