Main navigation
นิกกมธาตุ
Share:

นิกกมธาตุ คือ ความเพียรเป็นเครื่องก้าวออก

การที่เมื่อนิกกมธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีเครื่องก้าวออกย่อมปรากฏ


อ้างอิง:
อัตตการีสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๓๐๙ หน้า ๓๐๗

คำต่อไป