Main navigation

การทรงสภาวะจิตที่ได้ แม้ขณะทำงาน

Q ถาม :

กราบท่านอาจารย์ครับ จิตมีปัญญาเห็นการดับ ไร้ตนเป็นฐาน ดำรงจิตให้ลดเพ่งเวทนาอันเป็นเชื้อต่อ ๆ ไปไม่เลิก กับจิตมีนิโรธ ใฝ่บริสุทธิ์ไว้ จิตแบ่งส่วน ลดเพ่งเอา เห็นเวทนาทั่วกายดับเนือง ๆ ไร้ตน จิตแบ่งส่วนรับรู้ สิ่งรอบจากเวทนาขยายรอบ ล้วนดับทั้งหมดด้วยฐานปัญญา จิตมีส่วนยอมรับแม้ธรรมารมณ์ เป็นเวทนาละเอียด ก็เป็นอนัตตา ดับ

ถ้าข้างบนเป็นเครื่องอยู่เครื่องปลดที่ไม่กระชับ ควรตัดข้อไหนออกครับ ผมทำมาสักพัก หลุดบ่อยโดยเฉพาะเมื่อทำงาน กรุณาขอคำแนะนำแก้ไขครับ กราบขอบพระคุณมากครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ทั้งหมดเป็นญาณธรรมชาติ เมื่อจิตสะอาดมากพอควรแล้ว ไม่ต้องทำอะไรกับญาณ เพียงแค่ focus จิตไปเรื่อย ๆ

การทำงานไม่หลุดสภาวะ

ทำโดยเอางานเป็นกรรมฐาน

กำหนดอยู่ที่ฐานจิตที่ได้มาในกรรมฐาน แล้วทำงานด้วยจิตนั้น

ขณะทำงานก็ตั้งจิตนั้นเป็นผู้รู้ พิจารณา ตัดสินใจ สั่งการ

จะเหนือชั้นกว่าแต่ก่อนมาก

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

จิต กรรมฐาน สภาวะ