Main navigation

บรรลุธรรมได้ในฌานไหน

Q ถาม :

กราบท่านอาจารย์ค่ะ ขอเรียนถามว่าเราจะบรรลุธรรมได้ในฌานไหนบ้างคะ เป็นคนเข้าฌานไม่ลึก จะมีสิทธิ์บรรลุธรรมไหมคะ กราบขอบพระคุณค่ะ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

บรรลุธรรมได้ในฌาณไหน

การเห็นความดับไปแห่งปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลาย เห็นได้ใน ฌาน ๑-๗

การน้อมจิตสู่อมตธาตุ น้อมได้ในฌาน ๑-๘ เพราะมีเจตนาอยู่เพียงไม่ปรากฏสัญญาชัด เมื่อน้อมจิตถึง อาสวะก็สิ้นเช่นกัน

การสิ้นไปแห่งอาสวะ สิ้นไปได้ในฌาน ๑-๙ (นิพพานสูตร) เพราะทุกฌานเป็นวิราคะทั้งสิ้น

 

 

 

ที่มา
26 November 2019

คำที่เกี่ยวข้อง :

บรรลุธรรม ฌาน วิราคะ