Main navigation

09 อาจารย์ไชย ณ พล วิสัชนาธรรมในกรรมฐานยาม 

Q ถาม :

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ถาม: เรามีภารกิจมาก ประสงค์จะปฏิบัติน้อย ๆ แต่บรรลุธรรมแน่ ๆ ควรปฏิบัติอะไร
ตอบ: พระผู้มีพระภาคทรงสอนไว้ คือ สมาธิ ญาณ วิราคะ น้อมอมตธาตุ

ถาม: กว้างมาก ขอชัดกระชับกว่านี้ได้ไหม
ตอบ: สมาธิในจิตหนึ่ง อนัตตญาณในขันธ์ทั้งปวง วิราคะการยึดถือในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้อมอมตธาตุแห่งนิพพาน

ถาม: แค่นี้เพียงพอหรือ
ตอบ: พอ

 

 

 

ที่มา
6 June 2023