Main navigation

รู้ความเกิดดับนอกสมาธิได้ไหม

Q ถาม :

กราบเท้าอาจารย์ที่เคารพ เราจะรู้ความเกิดดับนอกสมาธิได้ไหมคะ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

รู้นอกสมาธิได้ แต่รู้แล้ว ต้องเข้าสมาธิด้วยการรู้นั้น จึงจะได้สภาวะ นำสู่ความหลุดพ้นได้ 

แต่หากเข้าสมาธิก่อน แล้วเห็นความเกิดดับ จะง่าย ได้ผลเร็ว มีอำนาจปลดปล่อยวางทันที

ถ้ายังไม่ได้ ก็รู้โดยลำดับ หรือรวมหลายรู้ทำงานพร้อมกัน 

รู้มีหลายระดับคุณภาพ คือ

1. รู้ด้วยอายตนวิญญาณขณะนั้น

2. รู้ด้วยการระลึกความทรงจำที่ผ่านมา

3. รู้ด้วยจินตภาพจากจินตนาการ

4. รู้ด้วยการคำนวนค่า

5. รู้ด้วยการพิสูจน์ ทดลอง

6. รู้ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

7. รู้ด้วยการสังเคราะห์ผล

8. รู้ด้วยการพิจารณาโครงสร้างเหตุและผล 

9. รู้ด้วยการประมวล big data ประเมิน trend ในอนาคต

10. รู้ด้วยการตั้งจิตมั่น กำหนดสติรู้

11. รู้ด้วยการทำใจให้แยบคาย เห็นความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง

12. รู้ด้วยปัญญาเข้าใจชัด

13. รู้ด้วยญาณแห่งสมาธิจิตแจ่มใส

14. รู้ด้วยปัญญา+ญาณ แจ่มแจ้ง

15. รู้ด้วยการยอมรับความจริงที่เป็นไปได้ และที่เป็นไปไม่ได้

16. รู้ด้วยธรรมวิจัย การเลือกเฟ้นสัจธรรมออกจากอธรรม

17. รู้ด้วยการปล่อยวาง พบอิสรภาพใหม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

18. รู้ด้วยจิตหมดจด ปรากฏเป็นสำนึกรู้

19. รู้ด้วยวิมุตติ เข้าถึงสภาวะบริสุทธิ์

20.  รู้ด้วยพุทธะ ตื่น เบิกบาน แจ่มแจ้ง แทงตลอด ไม่มีส่วนเหลือ

ยกระดับคุณภาพรู้ให้สูง จนสุดเท่าที่ทำได้นะครับ