Main navigation

เมื่อกำหนดสุขที่ได้ในสมาธิ ร่างกายเกิดการสะท้าน ควรปฏิบัติต่ออย่างไร

Q ถาม :

กราบเท้าท่านอาจารย์ ขอความเมตตาท่านอาจารย์ชี้แนะการปฏิบัติครับ ปฏิบัติตอนเช้ามืดวันนี้ ได้เข้าไปพบความสุขมีลักษณะเป็นดวงกลม อยู่ท่ามกลางความสงบประณีต พิจารณาอยู่สักพักเพราะไม่เคยเจอสภาวะนี้มาก่อน แล้วก็ปล่อยไปสู่ความประณีตยิ่งขึ้น

หลังจากออกจากสมาธิ ก็ล้มตัวนอนและลองกำหนดสภาวะสุขที่ได้ในสมาธิเมื่อครู่ สิ่งที่เกิดขึ้น คือ สามารถกำหนดสภาวะสุขนั้นได้ครับ แต่ว่าร่างกายเกิดการสะท้านไปหมดจนรู้สึกเหมือนจะรับไม่ไหว เป็นอยู่สักครู่ก็คลายออกครับ

กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ดวงความสุขที่พบเป็นความสุขของฌานหรือของสภาวะใดครับ และการที่ร่างกายเกิดการสะท้านตอนที่กำหนดความสุขภายหลัง เกิดขึ้นเพราะเหตุใด และควรทำอย่างไรครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

เป็นความสุขแห่งใจที่สะอาดตั้งมั่นครับ

อาการสะท้านเกิดจากใจแยกจากกายอยู่ พอมาสัมผัสกายครั้งแรก อาจสะท้าน หรือเจ็บประณีต เพราะกายหยาบกว่าใจมาก

แค่แผ่ใจเข้าในกาย จนแนบสนิท ก็หาย กายก็จะเป็นสุขด้วย

แผ่ใจใหญ่กว่ากาย จิตใจรอบข้างก็เป็นสุขด้วย

แผ่สุขไปไร้ขอบเขต ใจก็โล่งว่าง สุข สงบ ยิ่งขึ้น

พิจารณาว่าทั้งหมดนี้ไม่เป็นตน เป็นเพียงรู้ประณีตสภาวะหนึ่ง ไม่ยึดมั่นถือมั่น

น้อมสู่สภาวะที่บริสุทธิ์กว่า ก็จะปรากฏรู้ใหม่ ที่สะอาดกว่า สงบสนิทกว่า สว่างกว่า ไร้ความจำกัดกว่า

สามารถบริหารรู้ ลอกรู้ น้อมสู่รู้บริสุทธ์เข้าไปเรื่อย ๆ 

จนถึงที่สุด ก็จะประจักษ์แจ้งด้วยจิตเอง