Main navigation

วิธีปฏิบัติง่าย สำเร็จง่าย

Q ถาม :

กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ เห็นทั้งพระพุทธเจ้าและท่านพระสารีบุตร สรรเสริญวิธีปฏิบัติง่ายสำเร็จง่ายว่าเป็นความประเสริฐ ส่วนวิธีที่ยุ่งยาก ท่านจัดเป็นความทราม ผมอยากขอวิธีปฏิบัติง่ายสำเร็จง่ายสักวิธีที่ผมจะปฏิบัติเป็นหลักได้ไหมครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ปล่อยวางกาย

ปล่อยวางใจ

ปล่อยวางนามรูปภายในและภายนอกทั้งปวง