Main navigation

จะรักษาโรคนอนไม่หลับให้หายขาดอย่างไร

Q ถาม :

เรียนถามอาจารย์ค่ะ หนูเป็นโรคนอนไม่หลับ ไม่ได้นอนมาสองปีแล้ว ไปหาหมอมาหลายโรงพยาบาล รักษามาสองปีแล้วก็ยังไม่หาย จะทำอย่างไรดีคะ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ชอบดูทีวีเยอะใช่ไหม

ผู้ถาม

ค่ะ เปิดช่องข่าวไทยกับข่าวต่างประเทศไว้ตลอด เพราะไม่อยากพลาดอะไร ๆ สำคัญในโลก

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

เอาอย่างนี้นะ จดไป


ขั้นที่ 1 ทำตนให้เป็นผู้ดี ผู้ดีย่อมไม่สำส่อน สำส่อนแปลว่าเสพไม่เลือก 

สั่งตาไว้ว่า ต่อไปนี้แกจงเป็นตาผู้ดี เลิกสำส่อนเสพทุกเรื่อง

สั่งหูไว้ว่า ต่อไปนี้แกจงเป็นหูผู้ดี เลิกสำส่อนเสพทุกเรื่อง

สั่งจิตไว้ว่า ต่อไปนี้แกจงเป็นจิตผู้ดี เลิกสำส่อนคิดทุกเรื่อง

สั่งใจไว้ว่า ต่อไปนี้แกจงเป็นใจผู้ดี เลิกสำส่อนอยากรู้ทุกเรื่อง


ขั้นที่ 2 ต่อไปนี้ให้เลือกเสพโลก 

พระพุทธเจ้าทรงให้หลักการเลือกเสพโลกไว้ว่า จงเสพเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจจริง

สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ คือขยะ อย่าเสพขยะ

สิ่งใดที่เป็นโทษ คือพิษ อย่าเสพพิษ พิษบางอย่างออกฤทธิ์ทันที เช่น พิษงู พิษบางอย่างค่อย ๆ ออกฤทธิ์รุนแรงขึ้นโดยลำดับ พิษบางอย่างให้ความมันส์เฉพาะหน้าแล้วออกฤทธิ์ภายหลัง เช่น อาหาร และข้อมูลข่าวสาร พิษทุกชนิดไม่ควรเสพ


ขั้นที่ 3 ต่อไปนี้ให้เลือกสนองโลก 

พระพุทธเจ้าทรงให้หลักการเลือกสนองโลกแก่ท่านพระราหุลไว้ว่า

ดูกรราหุล เธอจงคิดเฉพาะสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน สิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เธอไม่พึงคิดสิ่งนั้น (อย่าคิด)

เธอจงพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน สิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เธอไม่พึงพูดสิ่งนั้น (อย่าพูด)

เธอจงกระทำเฉพาะสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน สิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เธอไม่พึงกระทำสิ่งนั้น (อย่าทำ) 


ขั้นที่ 4 ต่อไปนี้ให้ยกระดับภูมิตัวเองให้สูงขึ้น

ตอนที่เราหมกมุ่นอยู่กับโลก จะเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกสำคัญ พอเรายกระดับจิตสู่จักรวาลได้ด้วยอัปปมัญญาอันไร้ขอบเขต จะพบว่าทุกสิ่งในโลก ไม่มีอะไรสำคัญเลย

ตอนที่เราเพลิดเพลินอยู่กับจักรวาล จะเห็นว่าจักรวาลสำคัญ พอเรายกระดับจิตสู่นิพพานได้ด้วยวิราคะอันหมดจด จะพบว่าทุกสิ่งในจักรวาล ไม่มีอะไรสำคัญเลย

ดังนั้น ยกระดับจิตให้สูงส่งต่อเนื่อง


ขั้นที่ 5 วางของต่ำ สู่วิวัฒนาการที่สูงขึ้น

วางเรื่องราวในโลก ให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัว

วางอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้จิตอยู่กับจิตรู้ล้วน ๆ

วางแม้จิต น้อมสู่อมตธาตุอันหมดจด ที่ปราศจากทุกข์ ปราศจากอนิจจัง

เมื่อถึงตรงนี้ จะหลับหรือไม่หลับก็ไม่มีปัญหา มีพระอรหันต์หลายท่านที่ไม่หลับเลยหลังจากสำเร็จอรหันต์แล้วเช่น ท่านพระอนุรุทธ ท่านพระสารีบุตร ท่านพระจักขุปาล 

ห้าขั้น เอาไปพัฒนาตามลำดับนะ เจอกันคราวหน้า รายงานผลด้วย
   

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

การเสพข้อมูล