Main navigation

ธรรมะสั้น ๆ ที่ทำให้บรรลุธรรมได้เลย

Q ถาม :

ท่านอาจารย์ครับ ผมเห็นสมัยพุทธกาล หลายท่านฟังพระพุทธเจ้านิดเดียวก็บรรลุธรรมเลย ท่านอาจารย์มีธรรมะสั้น ๆ ที่บรรลุธรรมได้เลยบ้างไหมครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ลองพลิกจิต ปล่อยวางความทุกข์ ความกังวล ความอยาก ทำจิตใจให้เป็นสุขเดี๋ยวนี้ ดูซิทำได้ไหม

ผู้ถาม

ได้ครับ

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

ปล่อยวางความสุข เข้าสู่ความว่างซิ

ผู้ถาม

ได้ ๆ หลุด ๆ ครับ

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

ปล่อยวางความว่างแม้เล็กน้อย เข้าสู่ความบริสุทธิ์ซิ

ผู้ถาม

อันนี้ไปไม่เป็นเลยครับ

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

นั่นแสดงว่า

ขั้นพื้นฐาน กุศลจิตดีแล้ว

ขั้นกลาง สติ สมาธิ ปัญญา ยังไม่แข็งแรง

ขั้นสูง จึงไปไม่ถึง

การบรรลุช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับ

1. ต้นทุนคุณธรรมเดิมพร้อม ยิ่งใกล้บานเท่าไร ได้สัจธรรมนิดเดียวก็บรรลุได้เลย ใครยังไม่มีดอกเลย ก็ต้องทำพื้นฐานให้แข็งแรงก่อน หากเพิ่งแตกตาจะออกดอก ก็ต้องทำดอกสติสมาธิปัญญาให้อุดมสมบูรณ์จนพร้อมบานก่อน

2. เมื่อพร้อมบานแล้ว ก็ต้องได้แสงอาทิตย์ที่เหมาะสม คือ ได้แสงสัจธรรมที่เหมาะสมกับสภาวะ ณ ขณะนั้น

ดังนั้น ฝึกสติ สมาธิ ปัญญา ให้ลึกซึ้งตั้งมั่น พร้อมบานนะ