Main navigation

ผู้เหมาะกับการพยาบาลผู้ป่วย

Q ถาม :

บุคคลเช่นไรไม่ควรพยาบาลผู้ป่วย

A พระพุทธเจ้า ตอบ :

พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ไม่ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้

ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ

ภิกษุผู้พยาบาลเป็นผู้ไม่สามารถจัดยา ๑

ไม่ทราบสิ่งสบายและไม่สบาย นำสิ่งไม่สบายเข้าไปให้ นำสิ่งสบายออกไป ๑

เป็นผู้เพ่งอามิสพยาบาล ไม่เป็นผู้มีเมตตาจิตพยาบาล ๑

เป็นผู้มักรังเกียจนำออกซึ่งอุจจาระ ปัสสาวะ อาเจียน หรือน้ำลาย ๑

ไม่สามารถจะชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาโดยกาลอันสมควร ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ไม่ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้


ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้

ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ

ภิกษุผู้พยาบาลย่อมเป็นผู้สามารถจัดยา ๑

ทราบสิ่งสบายและไม่สบาย นำสิ่งไม่สบายออกไป นำสิ่งสบายเข้ามาให้ ๑

เป็นผู้มีเมตตาจิตพยาบาล ไม่เป็นผู้เพ่งอามิสพยาบาล ๑

ไม่รังเกียจนำออกซึ่งอุจจาระ ปัสสาวะ อาเจียน หรือน้ำลาย ๑

เป็นผู้สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาโดยกาลอันสมควร ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้

 

 

อ้างอิงที่มาของคำถามนี้ From
อุปัฏฐากสูตรที่ ๒ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๑๒๔

คำที่เกี่ยวข้อง :

ดูแลคนป่วย