Main navigation

ที่สุดของทุกสิ่ง

Q ถาม :

ท่านอาจารย์ครับ ผมได้รับคำถามเกี่ยวกับที่สุดของทุกสิ่งมาอีกชุดหนึ่ง คราวนี้ผมกรองให้เข้าชุดกัน เพื่อความเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้เลยในชีวิตจริง หากไม่ทำให้ท่านอาจารย์ลำบาก ขอความกรุณาท่านอาจารย์ด้วยครับ ทุกคนบอกว่าพิจารณายอดธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ตอบมา สามารถพลิกจิต พลิกปัญญา พลิกชีวิตได้เลย

คำถามมีดังนี้ครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ผู้ถาม

อะไรคือสิ่งที่มีคุณที่สุดในโลก
อะไรคือสิ่งที่มีพิษที่สุดในโลก

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

สิ่งที่มีคุณที่สุดในโลก คือ ความบริสุทธิ์
สิ่งที่มีพิษที่สุดในโลก คือ กิเลส

ผู้ถาม

อะไรคือสิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในโลก
อะไรคือสิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในโลก

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

สิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในโลก คือ ปัญญา
สิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในโลก คือ อวิชชา

ผู้ถาม

อะไรคือสิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในชีวิต
อะไรคือสิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในชีวิต

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

สิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในชีวิต คือ บุญบารมี
สิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในชีวิต คือ บาป

ผู้ถาม

อะไรคือสิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในจิตใจ
อะไรคือสิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในจิตใจ

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

สิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในจิตใจ คือ พุทธวิธีปฏิบัติธรรม
สิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในจิตใจ คือ ความหลงผิด

ผู้ถาม

อะไรคือสิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในความสัมพันธ์
อะไรคือสิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในความสัมพันธ์

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

สิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในความสัมพันธ์ คือ ความลงตัวที่พาเจริญ
สิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในความสัมพันธ์ คือ ความไม่ลงตัวที่พาหายนะ สู่อบาย

ผู้ถาม

อะไรคือสิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในกิจการงาน
อะไรคือสิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในกิจการงาน

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

สิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดในกิจการงาน คือ ความเพียรด้วยปัญญา
สิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในกิจการงาน คือ ความเกียจคร้าน

ผู้ถาม

อะไรคือสิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดเพื่อความสำเร็จ
อะไรคือสิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในโลกเพื่อความสำเร็จ

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

สิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดเพื่อความสำเร็จ คือ อิทธิบาทสี่ในการประกอบถูกส่วน 
สิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดเพื่อความสำเร็จ คือ โลภะ โทสะ โมหะ

ผู้ถาม

อะไรคือสิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดต่อปัญญา
อะไรคือสิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในโลกต่อปัญญา

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

สิ่งที่สร้างประโยชน์มากที่สุดต่อปัญญา คือ วิมุตติ
สิ่งที่สร้างโทษมากที่สุดในโลกต่อปัญญา คือ การจมอยู่ในความเคยชินเดิม

ผู้ถาม

อะไรคือสิ่งที่มีคุณที่สุดในความเป็นมนุษย์
อะไรคือสิ่งที่มีพิษที่สุดในความเป็นมนุษย์

อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ

สิ่งที่มีคุณที่สุดในความเป็นมนุษย์ คือ การกินสุข และ purify สู่บรมสุข อันอมตะ
สิ่งที่มีพิษที่สุดในความเป็นมนุษย์ คือ การกินทุกขกิเลส แล้วปรุงแต่งให้กลายเป็นโรคภัย แพร่ระบาดไป

ผู้ถาม

โอ้ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

 

 

ที่มา
16 April 2023

คำที่เกี่ยวข้อง :

ชีวิต โลก ปัญญา ความบริสุทธิ์