Main navigation

จะดับสังขารเพื่อบรรลุธรรมได้อย่างไร

Q ถาม :

ท่านอาจารย์ครับ เราจะดับสังขารได้อย่างไรครับ เอาแบบดับเพื่อบรรลุธรรมนะครับ ไม่เอาดับแบบตาย

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

๑. ทะลุจิตปรุงแต่ง แม้ประณีตลึกที่สุด จนพบอวิชชา ตัวผลิตจิตตสังขาร ทะลุ ดับ สลาย อวิชชา สังขารก็ดับ ทำได้ก็สำเร็จอรหันต์เลย

๒. ลอกสังขารไปโดยลำดับด้วยสมาธิระดับฌาน เมื่อถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ สังขารจะระงับดับสนิท ตลอดห้วงที่จิตกำหนด ออกจากนิโรธแล้ว ก็สำเร็จอรหันต์โดยง่าย

๓. วิปัสสนาพิจารณาสังขาร โดยความเป็นทุกข์ (บีบเค้น) ไม่เที่ยง (แปรเปลี่ยน) เป็นภัย (น่ากลัว) เป็นตัวนำไปเกิดใหม่ (สร้างทุกข์ใหม่) เป็นที่ประมวลมาแห่งกรรมและตัณหา (ทาสอำนาจอื่น) ไม่เป็นตน (ปราศจากแก่นความเป็นแท้จริง) จนยินดีพร้อมออกจากสังขารทั้งปวง ได้สังขารุเปกขาญาณ น้อมสู่วิสังขาร ความไปพ้นจากสังขาร ทำได้ก็ได้โคตรภูญาณ

 

 

ที่มา
19 May 2023