Main navigation

วิธีปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นมีอยู่มากมายในพระไตรปิฎก ซึ่งล้วนเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลสูง ปฏิบัติง่าย สำเร็จง่าย อุทยานธรรมมุ่งมั่นรื้อฟื้นวิธีปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์มาปฏิบัติกันให้แพร่หลายโดยได้ยกคำสอนของพระพุทธองค์ และพระอัครสาวกจากพระไตรปิฎกตรง ๆ เพื่อสร้างเหมืองแห่งธรรมปฏิบัติที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่พุทธชนทั้งหลาย เพื่อให้พระสงฆ์และกัลยาณชนได้ปฏิบัติตรงตามพุทธวิธี และเพื่อเผยแผ่พุทธวิธีปฏิบัติซึ่งตรงต่อการบรรลุธรรมให้กว้างขวาง

ท่านสามารถร่วมธรรมของพระพุทธองค์ได้โดยการปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะเกิดประโยชน์ อันประมาณค่ามิได้

ข้อแนะนำในการฟัง

ก่อนจะฟัง ท่านพึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง เมื่อได้สมาธิดีแล้ว ให้เปิดฟังเบาๆ น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรงๆ เพื่อให้ท่านได้น้อมธรรม มาสู่ใจ ให้เข้าใจแจ้งและได้สภาวะจิตดีจริง เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริงให้มั่นคงจนเป็นภูมิธรรม อันจักเป็นฐานในการยกภูมิจิตให้เจริญสูงขึ้นต่อไป

ขอเชิญทุกท่านฟัง ดาวน์โหลด เพื่อความสุขความเจริญของท่านตามอัธยาศัย

วิธีภาวนา

พุทธวิธีปฏิบัติธรรมล่าสุด