อานันทโพธิ์

เหตุการณ์
อนาถบิณทกเศรษฐีต้องการจะสร้างสถานที่ให้ผู้ที่เลื่อมใสสามารถมาถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้าเวลาที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ที่วิหารเชตวัน

พระอานนท์เป็นผู้ดูแลการปลูกต้นโพธิ์ในพระมหาวิหารเชตวันเพื่อให้เป็นสถานที่บูชาแก่ผู้คนเวลาที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงประทับอยู่ ณ ที่นั่น ผู้คนมากมายได้มาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าที่ต้นโพธิ์นั้น

พระพุทธเจ้ากล่าวว่า นี่มิใช่ครั้งแรกที่พระอานนท์ได้เคยนำผู้คนมากมายมากระทำการฉลองต้นโพธิ์ ณ มหาโพธิมณฑล

พระพุทธเจ้าเล่าถึงอดีตชาติของพระอานนท์สมัยที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์กาลิงคะและพระพุทธเจ้าเป็นปุโรหิตภารทวาชะผู้บอกพระเจ้าจักรพรรดิ์ให้ทราบถึงสถานที่ที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งปวง  พระเจ้ากาลิงคะจึงให้ชนผู้อยู่ในสกลจักรวาลนำของหอมเเละมาลาเป็นอันมาก มากระทำการบูชาพระมหาโพธิมณฑลสิ้น ๗ วัน

เจดีย์มีสามอย่างคือ

ธาตุเจดีย์ - จะมีได้ในกาลที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว

ปริโภคเจดีย์ - 

อุทเทสิกเจดีย์ - ไม่เป็นสิ่งปลูกสร้าง  เป็นเพียงเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าเท่านั้น ต้นมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าอาศัยเป็นที่ตรัสรู้ ถึงพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตาม ปรินิพพานแล้วก็ตาม เป็นเจดีย์ได้เหมือนกัน.
 

ลำดับที่
4

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ