เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์

เหตุการณ์
การเดินทางของพระพุทธเจ้าจากเมืองเวรัญชาไปยังนครพาราณาสีและเมืองเวสาลี

ประเพณีของพระตถาคต

พระตถาคตทั้งหลายเมื่อยังไม่ได้บอกลาผู้ที่นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้ว จะไม่หลีกไปสู่ที่จาริกในชนบท
 

อ่าน เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์

อ้างอิง
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ ข้อที่ [๙]
ลำดับที่
5

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ