Main navigation
ธิติธาตุ
Share:

ธิติธาตุ ความเพียรเป็นเครื่องทรงไว้

การที่เมื่อธิติธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีเครื่องทรงไว้ย่อมปรากฏ


อ้างอิง:
อัตตการีสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๓๐๙ หน้า ๓๐๘

คำต่อไป