Main navigation

ช่วงนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะ เราจะเชื่ออะไรดี

Q ถาม :

กราบเรียนถามอาจารย์ค่ะ ช่วงนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะ ทุกบ้านฟังข่าวตลอดเวลา ที่บ้านก็ฟังตลอดค่ะไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท็จ เก็บหมด แล้วเราจะเลือกอย่างไร และจะใช้เกณฑ์อะไรดีคะ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

รวบยอด

แหล่งที่เชื่อได้ ไม่แน่นอน แต่สิ่งที่ควรเชื่อ แน่นอน ดังนั้น ให้ใช้เกณฑ์นี้

มาตรฐานการเลือกรับ  

รับเฉพาะสิ่งที่ทำให้สภาวะจิตดี ผ่องใส สิ่งใดเป็นพิษ ทำให้จิตใจขุ่นมัว หลีกเลี่ยงเสีย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ เอาเข้าระบบอริยสัจทันที

มาตรฐานการเลือกรู้  

รู้เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์จริง ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นเพียงขยะข้อมูล อย่าให้เข้ามาในระบบประสาท จะกลายเป็นคนไร้สาระ

มาตรฐานการเลือกปฏิบัติ  

ปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ได้ผลจริง และเหมาะสมกับตนจริง การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้ผลจริง ทำให้เสียเวลาเปล่า หากยาวนานจะพลอยเสียชาติเกิด

มาตรฐานการเลือกสำเร็จ  

สำเร็จเฉพาะสิ่งที่คุ้มค่าจริง การพยายามทำในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า จะขาดทุนชีวิตตลอดเวลาที่ทุ่มเท เลิกเสีย