Main navigation

ฟังธรรมขณะออกกำลังกายเป็นการไม่เคารพธรรมหรือไม่

Q ถาม :

กราบเรียนท่านอาจารย์ ผมฟังบทสวดมนต์ต่าง ๆ ในระหว่างออกกำลังกาย เดินลู่ ปั่นจักรยาน และโฟกัสกับบทสวด ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ตั้งใจจะบริหารทั้งกายและใจไปพร้อม ๆ กัน แต่มาฉุกคิดว่าการฟังสวดมนต์ระหว่างออกกำลังกาย ถือเป็นการไม่สำรวมและไม่เคารพธรรมหรือไม่อย่างไรครับ ขอความเมตตาท่านอาจารย์ชี้แนะครับ ขอบคุณครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

เคารพหรือไม่เคารพอยู่ที่การตั้งจิตครับ ไม่ได้อยู่ที่กิจกรรม

พระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่ พิจารณาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยความเคารพ ก็สำเร็จอรหันต์ขณะที่กำลังพัดให้พระพุทธเจ้านั้นเอง

แม้พระอรหันต์หลายท่านก็บรรลุธรรมขณะเดินจงกรม

ดังนั้น ไม่ว่าทำกิจกรรมใดอยู่ แล้วสวดมนต์ก็ดี นึกถึงธรรมก็ดี ให้โยนิโสมนสิการทำใจให้แยบคายตามธรรมนั้น

ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น คือ

๑. จิตเราจะประณีตตามธรรมนั้น

๒. กิจกรรมจะประณีตตามจิตนั้น

๓. Performance จะล้ำลึกตามความประณีตของกิจนั้น

๔. ความสงบจะตั้งมั่นตามความล้ำลึกแห่ง performance นั้น

๕. ปัญญาจะรู้ชัดตามความตั้งมั่นแห่งความสงบนั้น

๖. การปล่อยวางจะเด็ดขาดตามความแจ่มแจ้งของปัญญานั้น

๗. การบรรลุธรรมจะหมดจดตามความเด็ดขาดในการปล่อยวางนั้น