Main navigation

นิพพานเป็นอย่างไร

Q ถาม :

นิพพานไปแล้วเป็นอย่างไร และรับจำนวนจำกัดไหมคะ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

เรื่องนี้ต้องไปเอง

นิพพานจะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสให้อรรถาธิบายไว้น้อยที่สุดในพระไตรปิฎก เพราะนิพพานเป็นสภาวะโลกุตระ เหนือโลก เป็นสภาวะ supreme เป็นปรมัตถ์ ปรมัตถ์คือคุณอันยิ่งเหนือถ้อยคำ เหนือบัญญัติ เหนือสมมติทั้งปวง เมื่อเหนือสมมติ เราจะเอาถ้อยคำทั้งโลกมาอธิบายนิพพาน ก็ไม่สามารถอธิบายได้ เพราะมันเหนือไปแล้ว

ดังนั้น มีทางเดียวที่จะแจ่มแจ้งพระนิพพาน คือต้องสัมผัสพระนิพพาน อย่าไปใช้ definition ถ้าใช้ definition มันจะปรุงแต่งสร้างภาพแห่งความเข้าใจเฉย ๆ ทำอย่างไรก็ไม่เข้าใจ ลองดู ลองปฏิบัติให้ถึงแล้วจะแจ่มแจ้งกันเอง

แต่ถ้าปรารถนาความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจ เอาพระพุทธดำรัสมาเป็นตัวตั้ง พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “พระนิพพานสุขอย่างยิ่ง พระนิพพานว่างอย่างยิ่ง” “พระนิพพานเป็นที่สิ้นตัณหา แม้จะมีพระอรหันต์เข้านิพพานมากเท่าใด นิพพานก็ไม่เต็ม และไม่พร่องเลย” เป็นต้น

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

นิพพาน โลกุตตระ การปฏิบัติ