Main navigation

ธรรมเป็นเหตุให้เจริญ

Q ถาม :

ธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการเป็นไฉน

A พระพุทธเจ้า ตอบ :

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการ ชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ ชื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกาย

ธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการเป็นไฉน คือ

ย่อมเจริญด้วยศรัทธา
ย่อมเจริญด้วยศีล
ย่อมเจริญด้วยสุตะ
ย่อมเจริญด้วยจาคะ
ย่อมเจริญด้วยปัญญา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ ชื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกาย

อริยสาวกผู้ใดย่อมเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา ทั้งสองฝ่าย อริยสาวกผู้เช่นนั้น เป็นสัปบุรุษ มีปรีชาเห็นประจักษ์ ชื่อว่าย่อมยึดถือสาระแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ทีเดียว

 

ที่มา
วัฑฒิสูตรที่ ๑ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๖๓

คำที่เกี่ยวข้อง :

ฆราวาสธรรม