Main navigation

01 อาจารย์ไชย ณ พล วิสัชนาธรรมในกรรมฐานยาม

Q ถาม :

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ถาม: อะไรเป็นใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์
ตอบ: กิเลส เป็นใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์

ถาม: อะไรเป็นใหญ่ที่สุดในโลกสวรรค์
ตอบ: คุณธรรม เป็นใหญ่ที่สุดในโลกสวรรค์

ถาม: อะไรเป็นใหญ่ที่สุดในพรหมโลก
ตอบ: จิต เป็นใหญ่ที่สุดในพรหมโลก

ถาม: อะไรเป็นใหญ่ที่สุดในโลกทั้งปวง
ตอบ: อวิชชา เป็นใหญ่ที่สุดในโลกทั้งปวง

ถาม: อะไรเป็นใหญ่ที่สุดเหนือโลกทั้งปวง
ตอบ: นิพพาน เป็นใหญ่ที่สุดเหนือโลกทั้งปวง

ถาม: จะออกจากโลกทั้งปวงได้ด้วยอะไร
ตอบ: จะออกจากโลกทั้งปวงได้ด้วย วิมุตติ

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงวิมุตติ
ตอบ: วิราคะ สำคัญที่สุดในการเข้าถึงวิมุตติ

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงวิราคะ
ตอบ: ญาณ สำคัญที่สุดในการเข้าถึงวิราคะ

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงญาณ
ตอบ: สมาธิ สำคัญที่สุดในการเข้าถึงญาณ

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงสมาธิ
ตอบ: วิเวก สำคัญที่สุดในการเข้าถึงสมาธิ

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงวิเวก
ตอบ: สติตั้งมั่น ไม่ถือมั่นอะไรในโลก สำคัญที่สุดในการเข้าถึงวิเวก

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงสติตั้งมั่น
ตอบ: สัมมัปปธานสี่ สำคัญที่สุดในการเข้าถึงสติตั้งมั่น

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงสัมมัปปธานสี่
ตอบ: โยนิโสมนสิการ สำคัญที่สุดในการเข้าถึงสัมมัปปธานสี่

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงโยนิโสมนสิการ
ตอบ: สัมปชัญญะ สำคัญที่สุดในการเข้าถึงโยนิโสมนสิการ

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงสัมปชัญญะ
ตอบ: ความสำรวม สำคัญที่สุดในการเข้าถึงสัมปชัญญะ

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงความสำรวม
ตอบ: ศีลสังวร สำคัญที่สุดในการเข้าถึงความสำรวม

ถาม: อะไรสำคัญที่สุดในการเข้าถึงศีลสังวร
ตอบ: กัลยาณมิตร สำคัญที่สุดในการเข้าถึงศีลสังวร

 

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

ธรรมานุปัสสนา ธรรม