Main navigation

03 อาจารย์ไชย ณ พล วิสัชนาธรรมในกรรมฐานยาม

Q ถาม :

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

อะไรคือนักหลอกลวงในโลกทั้งปวง

ตอบ: ขันธ์ห้า คือนักหลอกลวงในโลกทั้งปวง

เพราะอะไรขันธ์จึงเป็นนักหลอกลวง

ตอบ: เพราะ ๑) เป็นสิ่งไม่จริงแท้ แต่ทำให้ชนทุกโลกเข้าใจว่าจริงแท้ ๒) เกิดแต่อวิชชา แต่ทำให้ชนทุกโลกเข้าใจว่าเป็นปัญญา ๓) เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตรง แต่ทำให้ชนทุกโลกเข้าใจว่าเที่ยงตรง ๔) ไม่ใช่สรณะ แต่ทำให้ชนทุกโลกเข้าใจว่าเป็นสรณะ ๕) เป็นสิ่งที่มีโทษ แต่ทำให้ชนทุกโลกเข้าใจว่ามีคุณ

อะไรบ้างคือขันธ์ห้าที่ท่านกล่าวถึง

ตอบ: กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

เวทนา สัญญา เจตนา (สังขาร) เป็นเจตสิก เป็นปรมัตถสัจจะนี่ ท่านจะกล่าวว่าไม่จริงแท้ได้อย่างไร

ตอบ: มีอยู่จริง แต่ไม่แท้ หากเป็นสิ่งจริงแท้พระพุทธองค์จะทรงดับขันธ์เข้าพระนิพพานทำไม

ท่านบอกว่าขันธ์เป็นโทษนั้น เป็นโทษอย่างไร

ตอบ: เป็นภาระที่ดูแลไม่รู้จบ ดูแลดีแค่ไหน ผลสุดท้ายก็ออกมาไม่ดี และไม่มีใครในจักรวาลทำให้ขันธ์สมบูรณ์ได้

แล้วอะไรที่เป็นคุณแท้จริง

ตอบ: พุทธะ

แล้วอะไรที่เป็นสรณะแท้จริง

ตอบ: พระรัตนตรัย

แล้วอะไรที่อมตะแท้จริง

ตอบ: อมตะธาตุแห่งพระนิพพาน

แล้วอะไรที่เป็นสภาวะแท้จริงแห่งพระนิพพาน

ตอบ: ว่างอย่างยิ่ง สุขอย่างยิ่ง บริสุทธิ์จริงแท้ อมตะแท้จริง

แล้วจะเข้านิพพานได้อย่างไร

ตอบ: ดับขันธ์ห้าขาดสูญ สิ้นเชื้อ

แล้วจะดับขันธ์ห้าให้สิ้นเชื้อได้ด้วยอะไร

ตอบ: สติบริสุทธิ์ สมาธิ ญาณ วิราคะ

 

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

ขันธ์ ๕ ทุกข์ นิพพาน