Main navigation

07 อาจารย์ไชย ณ พล วิสัชนาธรรมในกรรมฐานยาม 

Q ถาม :

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ถาม: รสของจักรวาลเป็นอย่างไร
ตอบ: งามน่าสะพรึง

ถาม: รสของพรหมโลกเป็นอย่างไร
ตอบ: สงบสุข

ถาม: รสของโลกสวรรค์เป็นอย่างไร
ตอบ: สนุก

ถาม: รสของโลกมนุษย์เป็นอย่างไร
ตอบ: ปลุกใจตัวเองไปวัน ๆ ด้วยอุดมคติบางประการ

ถาม: รสของโลกเปรตเป็นอย่างไร
ตอบ: อดอยาก ขาดแคลน หิวเสมอ

ถาม: รสของโลกเดรัจฉานเป็นอย่างไร
ตอบ: จำนนต่อระบบที่ตนก็ไม่รู้จัก ไม่เข้าใจผล

ถาม: รสของโลกนรกเป็นอย่างไร
ตอบ: แผดร้อนเนืองนิตย์

ถาม: มีรสใดประเสริฐกว่ารสเหล่านี้ไหม
ตอบ: มี พระนิพพาน 

ถาม: พระนิพพานมีรสอย่างไร
ตอบ: บรมสุข บรมว่าง

ถาม: จะไปนิพพานได้อย่างไร
ตอบ: สุขใดไม่บรม สละเสีย ว่างใดไม่บรม สละเสีย

ถาม: สละแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้เลยหรือ
ตอบ: น้อมสติบริสุทธิ์ในสมาธิ สู่อมตธาตุ (ฌานสูตร)

ถาม: น้อมสติบริสุทธิ์สู่อมตธาตุ แล้วเข้านิพพานได้เลยหรือ
ตอบ: ถ้าบริสุทธิ์พอ ถึงได้

ถาม: ถ้าบริสุทธิ์ไม่พอต้องทำอย่างไร
ตอบ: น้อมสติเข้าสู่สมาธิลึกยิ่งขึ้น ลอกขันธ์ออกโดยลำดับ แล้วน้อมสติบริสุทธิ์ในสมาธิลึกสู่อมตธาตุ

ถาม: น้อมสติบริสุทธิ์ในสมาธิสู่อมตธาตุ แล้วเข้านิพพานได้เลยหรือ
ตอบ: ถ้าบริสุทธิ์พอ ถึงได้

ถาม: ถ้าบริสุทธิ์ไม่พอต้องทำอย่างไร
ตอบ: ใช้ปัญญาส่องสำรวจว่ามีอะไรปนเปื้อน แล้ววิราคะสิ่งปนเปื้อนออกให้หมด

ถาม: วิราคะสิ่งปนเปื้อนออกให้หมด แล้วเข้านิพพานได้เลยหรือ
ตอบ: จิตปกติ ถึงได้

ถาม: ถ้าไม่ปกติพอต้องทำอย่างไร
ตอบ: ดับอวิชชา รากเหง้าแห่งการปรุงแต่งปนเปื้อนทั้งหมดให้ขาดสูญ

ถาม: ดับอวิชชา แล้วเข้านิพพานได้เลยหรือ
ตอบ: ได้ทันที

ถาม: สาธุ สาธุ
ตอบ: บริสุทธิ์ บริสุทธิ์