Main navigation
ภวาสวะ
Share:

(๑) ภวาสวะ เป็น ๑ ใน อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ

ภวาสวะ เป็นไฉน?

ความพอใจในภพ ความกำหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ สิเนหาในภพ ความเร่าร้อนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุ่นในภพ ในภพทั้งหลาย อันใด นี้เรียกว่า ภวาสวะ

 

อ้างอิง:
(๑) อาสวโคจฉกะ พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๗๑๐ หน้า ๒๕๐

คำต่อไป