Main navigation
ภวทิฐิ
Share:
(๑) ภวทิฐิ เป็นไฉน

ความเห็นว่าตนและโลกจักเกิด ดังนี้

ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ เรียกว่า ภวทิฏฐิ

อ้างอิง : 
(๑) ธรรมสังคณีปกรณ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๘๔๖ หน้า ๒๙๑

 

คำต่อไป