Main navigation

05 อาจารย์ไชย ณ พล วิสัชนาธรรมในกรรมฐานยาม

Q ถาม :

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

อะไรคือความหลงผิดที่แพร่ระบาดที่สุดในจักรวาล
ตอบ: ระบบอัตตา

อะไรคือความหลงผิดที่แพร่ระบาดที่สุดในโลก
ตอบ: อวิชชาในอารยธรรม

อะไรคืออวิชชาในอารยธรรม
ตอบ: ความไม่รู้ ความรู้ผิด ที่ระบาดอยู่ในอารยธรรมทั่วโลก

อารยธรรมใดบ้างที่มีอวิชชาแพร่ระบาดอยู่
ตอบ: ทุกอารยธรรมในโลก

เพราะอะไรจึงกล่าวเช่นนั้น

ตอบ: เพราะทุกอารยธรรมในโลกยังสร้างทุกข์ให้แก่ประชาชน และสร้างวิกฤติให้แก่โลกอยู่ตลอด ทั้ง 

๑) อารยธรรมการศึกษาที่ศึกษาวิจัยแต่ความรู้ แต่เข้าไม่ถึงตัวปัญญาแท้จริง จึงพัฒนาคนไปผิดทาง 

๒) อารยธรรมการบริโภคของมนุษย์ ที่ทำให้มนุษย์ป่วยมากขึ้น อายุขัยสั้นลง 

๓) อารยธรรมการแพทย์ของโลกที่เป็นดาบสองคมเสมอ ทั้งบำบัดโรคเก่า ทั้งสร้างโรคใหม่ได้ 

๔) อารยธรรมการเมืองที่ไม่อาจสร้างโลกที่ควรจะเป็นได้ แต่สร้างความขัดแย้งแข่งขันทำลายล้างกันไม่รู้จบ 

๕) อารยธรรมการเศรษฐกิจที่ไม่อาจปรับเกลี่ยความเป็นธรรมในการจัดการทรัพย์สินได้ แต่กลายเป็นการเอาเปรียบกันเป็นทอด ๆ สร้างวิกฤติเป็นระลอก ๆ เหมือนคลื่นที่ไม่สิ้นสุด 

เป็นต้น และ ฯลฯ

อารยธรรมอันถูกต้องชอบธรรมด้วยปัญญา ควรเป็นอย่างไร

ตอบ: อารยธรรมอันถูกต้องชอบธรรมด้วยปัญญา ควรเป็นดังนี้

๑) อารยธรรมการศึกษา ต้องสร้างปัญญา พัฒนาปัญญา เมื่อมีปัญญาแล้ว มวลมนุษย์จะได้ความรู้สร้างสรรค์ใหม่มากมายโดยไม่ต้องเอาชุดความรู้เก่ามาครอบงำอนุชนเลย

๒) อารยธรรมการบริโภคของมนุษย์ ต้องบริโภคคุณค่าที่พอเหมาะพอดีในการสร้างเซลล์คุณภาพ แข็งแรง โดยไม่บริโภคมาก ปราศจากพิษปรุงแต่ง มนุษย์ก็ปลอดจากโรคทั้งหลาย เหลือแต่โรคหิวกับโรคตายที่ผู้คนไม่ปรารถนา

๓) อารยธรรมการแพทย์ ต้องเยียวยาจากภายในสู่ภายนอก คือปรับระบบพลังงาน ระบบดีเอ็นเอ ระบบยีน ระบบเซลล์ ที่สามารถซ่อมบำรุงอวัยวะได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ยาใด ๆ

๔) อารยธรรมการเมือง ต้องสร้างโลกแห่งคุณธรรม เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความชอบธรรมเสมอ สังคมก็ปลอดภัย ธรรมชาติก็จะอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องยื้อแย่งแข่งขัน ทำลายล้างกันให้หายนะเลย

๕) อารยธรรมเศรษฐกิจ ต้องบริหารทรัพย์สินส่วนกลางเพื่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกของพลเมืองทุกคนไม่มียกเว้น สังคมก็มั่นคงโดยไม่ต้องกระตุ้นโลภะออกมาเอาเปรียบแข่งขันกันให้เกิดวิกฤติใด ๆ เลย

เป็นต้น และ ฯลฯ

อารยธรรมที่ท่านกล่าวมีอยู่จริงในโลกหรือ

ตอบ: มีในบางโลกบางยุคสมัย แต่ไม่มีโลกใดสามารถรักษาสิ่งที่ดีได้ตลอดไป ปล่อยให้เสื่อมจนอวิชชาแพร่ระบาด เกิดหายนะไปทั่ว จนต้อง reset กันใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จบ นี่แหละเป็นธรรมดาโลก

มีอะไรดีกว่าโลกนี้ไหม
ตอบ: มี โลกสวรรค์

แล้วโลกสวรรค์ มีอวิชชาไหม
ตอบ: มี น้อยกว่าโลกมนุษย์มาก แต่ความเมามันในฤทธิ์มากกว่า

มีอะไรดีกว่าโลกสวรรค์ไหม
ตอบ: มี พรหมโลก

แล้วพรหมโลกมีอวิชชาไหม
ตอบ: มี น้อยกว่าโลกสวรรค์มาก แต่มีความเมามันในมหาอัตตา ยกเว้นสุทธาวาสพรหม อัตตาเบาบางที่สุด

มีอะไรดีกว่าพรหมโลกไหม
ตอบ: มี พระนิพพาน

แล้วพระนิพพานมีอวิชชาไหม
ตอบ: ไม่มี 

แล้วพระนิพพานมีอัตตาไหม
ตอบ: ไม่มี 

แล้วพระนิพพานมีความเสื่อมไหม
ตอบ: ไม่มี 

เราจะเข้าพระนิพพานได้อย่างไร
ตอบ: สละอัตตา สลายอวิชชาจนดับสูญสิ้นถาวรก็ถึงนิพพาน

สาธุ  สาธุ  สาธุ
ตอบ: บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์