Main navigation

องค์แห่งทักษิณาทาน

เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเรื่ององค์แห่งทักษิณาทาน

ทักษิณาทานอันประกอบด้วยองค์ ๖ ประการ

องค์ ๓ ของปฏิคาหก
- ทายกก่อนให้ทาน เป็นผู้ดีใจ ๑
- กำลังให้ทานอยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส ๑
- ครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจ ๑

องค์ ๓ ของปฏิคาหก
- ปฏิคาหกในศาสนานี้เป็นผู้ปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพื่อกำจักราคะ
- เป็นผู้ปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ
- เป็นผู้ปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะ

การถือประมาณบุญแห่งทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์ ๖ ประการอย่างนี้ เป็นห้วงบุญห้วงกุศลที่นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้

ทายกผู้มี ปัญญา มีศรัทธา เป็นบัณฑิต มีใจพ้นจากความตระหนี่ เมื่อบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุข ไม่มีความเบียดเบียน

 

อ่านพระสูตรเต็ม ทานสูตร

อ้างอิง
ทานสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๓๐๘ หน้า ๓๐๖-๓๐๗
ลำดับที่
11

Keywords

ทาน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม