Main navigation

ชุดวิเวก ๓

50224 รายการ

พระไตรปิฎกชุดวิเวกนี้ เป็นเนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอนการปฏิบัติธรรมอันนำสู่ มรรค ผล สวรรค์ นิพพาน ซึ่งทรงจำแนกธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทของคนนั้น ๆ ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์ การปฏิบัติตรงตามพระพุทธเจ้าจึงได้ผลสูงสุด

ธรรมะชุดนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติธรรมที่ตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเป็นระบบครบถ้วน ตั้งแต่การละมิจฉาทิฏฐิ สมาทานสัมมาทิฏฐิ การเจริญสติ สมาธิ ปัญญาอย่างถูกต้อง ทั้งปฏิปทาแห่งวิถีชีวิตที่เหมาะสม เพื่อการบรรลุธรรมอย่างถูกตรง แม่นยำ ซึ่งเป็นการปฏิบัติสายกลางที่ปฏิบัติง่าย ได้ผลง่าย

ข้อแนะนำในการฟังชุดวิเวก

ก่อนจะฟังชุดวิเวกนี้ ท่านพึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง เมื่อได้สมาธิดีแล้ว ให้เปิดฟังเบา ๆ น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรง ๆ และน้อมธรรมมาสู่ใจ ให้เข้าใจแจ้งและได้สภาวะจิตดีจริง เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริงให้มั่นคงจนเป็นภูมิธรรม อันจักเป็นฐานในการยกภูมิจิตให้เจริญสูงขึ้นต่อไป  

ขอเชิญรับฟังและปฏิบัติได้ ณ บัดนี้

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ
14_0178
image
2. สัปปุริสสูตร ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ กุศล-อกุศล
21_0028
image
3. อริยวังสสูตร อริยวงศ์ ปฏิปทา
23_0096
image
4. โลกวิปัตติสูตร โลกธรรม โลกธรรม ๘
23_0237
image
5. วิหารสูตร วิหารธรรม สมาบัติ
18_0251
image
6. มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๑ ทรงแสดงความไม่เที่ยงแก่พระมหาโกฏฐิกะ ไตรลักษณ์
18_0339
image
7. กึสุกสูตร อุปมาด้วยต้นทองกวาว ปกิณกธรรม
22_0290
image
8. มรณัสสติสูตรที่ ๑ การเจริญมรณสติ เร่งความเพียร
22_0291
image
9. มรณัสสติสูตรที่ ๒ การเจริญมรณสติ เร่งความเพียร
17_0027
image
10. สมาธิสูตร สมาธิเป็นเหตุเกิดปัญญา ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
16_0068
image
11. อุปนิสสูตร ธรรมที่อาศัยกัน ลำดับแห่งธรรม
17_0094
image
13. สมนุปัสสนาสูตร การพิจารณาเห็นอุปทานขันธ์ ๕ สักกายะ, ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
17_0105
image
14. อุปายสูตร สิ่งที่เป็นความหลุดพ้นและไม่หลุดพ้น ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
17_0108
image
15. อุทานสูตร การตัดสังโยชน์และความสิ้นอาสวะ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, ภพ
24_0058
image
16. มูลสูตร ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล มูลเหตุ
image
17. บทส่งท้าย
image
1. บทนำ
09_0091
image
2. สามัญญผลสูตร ๑ ผลแห่งความเป็นสมณะ ทิฏฐิ
09_0100
image
3. สามัญญผลสูตร ๒ ผลแห่งความเป็นสมณะ ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
09_0131
image
4. สามัญญผลสูตร ๓ ผลแห่งความเป็นสมณะ สมาธิ
09_0131
image
5. สามัญญผลสูตร ๔ ผลแห่งความเป็นสมณะ วิชชา ๘
22_0284
image
6. เมตตาสูตร ธาตุ เครื่องสลัดออก ๖ ประการ การขัดเกลาและละกิเลส
12_0256
image
7. วิตักกสัณฐานสูตร สัณฐานแห่งวิตก สมาธิ
14_0673
image
8. ธาตุวิภังคสูตร การจำแนกธาตุ ธาตุ
22_0144
image
9. ติกัณฑกีสูตร สิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล อุเบกขา
24_0061
image
10. อวิชชาสูตร อาหารแห่งอวิชชา ลำดับแห่งธรรม
22_0281
image
11. มหานามสูตร อนุสติของพระอริยสาวก อนุสสติ
14_0282
image
12. อานาปานสติสูตร วิธีเจริญอานาปานสติ อานาปานัสสติ
16_0188
image
13. ปริวีมังสนสูตร การพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ ปัจจยาการ, ภพ
22_0077
image
14. อนาคตสูตร ภัยในอนาคต ๕ ประการ เร่งความเพียร
23_0098
image
15. ภาวนาสูตร ภาวนา สมาธิ, ความเพียร
24_0099
image
16. อุปาลีสูตร พระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่า การปฏิบัติโดยลำดับ
14_0080
image
17. อาเนญชสัปปายสูตร ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเป็นที่สบาย สมาบัติ, สมาธิ
25_0425
image
18. ปารายนวรรค ๒ โสฬสปัญหา ยอดธรรม
25_0424
image
18. ปารายนวรรค ๑ ธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง ปฏิบัติรวบยอด
25_0225
image
20. ชาคริยสูตร ผู้ตื่นอยู่มีผลสองอย่าง ความเพียร
image
21. บทส่งท้าย
image
1. บทนำ
13_0103
image
2. อปัณณกสูตร การปฏิบัติไม่ผิด กุศล-อกุศล, ศรัทธา
14_0292
image
3. กายคตาสติสูตร วิธีเจริญกายคตาสติ กายคตาสติ
20_0542
image
4. สมุคคสูตร นิมิต สมาธิ
17_0112
image
5. ปริวัฏฏสูตร การรู้อุปาทานขันธ์โดยเวียนรอบ ๔ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
23_0205
image
6. สัมโพธิสูตร เหตุเจริญแห่งโพธิปักขิยธรรม การปฏิบัติโดยลำดับ
12_0540
image
7. โกสัมพิยสูตร สาราณิยธรรม ๖ ความสามัคคี, การปกครอง
13_0125
image
8. จูฬราหุโลวาทสูตร กรรม ๓ กุศล-อกุศล
25_0264
image
9. อสุภสูตร การพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งาม การขัดเกลาและละกิเลส
24_0029
image
10. โกศลสูตรที่ ๑ อภิภายตนะ ปกิณกธรรม
23_0120
image
11. อนุรุทธสูตร มหาปุริสวิตก ๘ ประการ การเลือกเฟ้นธรรม
20_0505
image
12. เกสปุตตสูตร มิให้เชื่อโดยอาการ ๑๐ อย่าง ศรัทธา, กุศล-อกุศล
18_0853
image
13. อินทริยภาวนาสูตร การเจริญอินทรีย์ ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
14_0333
image
14. จูฬสุญญตสูตร ความว่างเปล่า สูตรเล็ก ความว่าง, สมาบัติ
10_0057
image
15. มหานิทานสูตร สิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่ ปัจจยาการ
25_0389
image
16. นาลกสูตร ปฏิปทาอันสูงสุดของมุนี ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
image
17. บทส่งท้าย