ชุดเวทัลลธรรม ชุดที่ ๒

39755 รายการ

เวทัลลธรรม คือ การถกธรรมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นวิธีการสอนธรรมอันถ่องถ้วนที่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ โปรดเวไนยชน คนชอบความลึกซึ้งทั้งหลาย

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมเวทัลลธรรมอันลึกซึ้งสมัยพุทธกาล ที่พระผู้มีพระภาค และเหล่าพระอรหันต์ทรงถกธรรมกันเพื่อความเข้าใจธรรมแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นแก่พุทธชนทั้งหลาย

ธรรมชุดนี้จะทำให้ท่าน เข้าถึงสัจธรรม และวิธีการปฏิบัติธรรมอันยิ่ง ชำระกังขาตรณะให้บริสุทธิ์ และปฏิบัติธรรมได้อย่างแม่นยำ ล้ำลึกยิ่งขึ้น

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ เวทัลลธรรม ชุดที่ ๑
image
2. พระพุทธพจน์ ๙ ธรรมนิยาม
22_0186
image
3. อุมมัคคสูตร ผู้มีปัญญาใฝ่รู้ ธรรมนิยาม
25_0310
image
4. อาฬวกสูตร ปัญหาของอาฬวกยักษ์ ฆราวาสธรรม
10_0247
image
5. สักกปัญหสูตร ปัญหาของท้าวสักกะ การพิจารณาธรรม
13_0240
image
6. จูฬวัจฉโคตตสูตร ปัญหาของวัจฉโคตตปริพาชก ทิฏฐิ
13_0244
image
7. อัคคิวัจฉโคตตสูตร ปัญหาว่าด้วยผู้หลุดพ้น ทิฏฐิ, อัตตา
13_0253
image
8. มหาวัจฉโคตตสูตร ความเป็นผู้บำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์ กุศล-อกุศล, การปฏิบัติโดยลำดับ
12_0392
image
9. จูฬสัจจกสูตร การโต้วาทะกับพระพุทธเจ้า ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
12_0405
image
10. มหาสัจจกสูตร กายภาวนาและจิตตภาวนา เวทนา
13_0440
image
11. รัฐปาลสูตร ธัมมุทเทส ๔ สัจธรรม
25_0364
image
12. สภิยสูตร ปัญหาของสภิยปริพาชก ปกิณกธรรม
20_0460
image
13. สวิฏฐสูตร ผู้งามกว่าและประณีตกว่า ปกิณกธรรม
12_0369
image
14. มหาโคสิงคสาลสูตร ป่างามด้วยภิกษุมีคุณสมบัติเช่นไร ความเพียร, ปกิณกธรรม
12_0292
image
15. รถวินีตสูตร ความบริสุทธิ์ ๗ การปฏิบัติโดยลำดับ
12_0110
image
16. สัมมาทิฏฐิสูตร ความเห็นชอบ ปัจจยาการ
14_0120
image
17. มหาปุณณมสูตร อุปาทานและอุปาทานขันธ์ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
16_0263
image
18. นฬกลาปิยสูตร ปัจจัยให้มีชราและมรณะ ปัจจยาการ
12_0505
image
19. จูฬเวทัลลสูตร การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา สูตรเล็ก ยอดธรรม
12_0493
image
20. มหาเวทัลลสูตร การสนทนาให้เกิดปัญญา สูตรใหญ่ ธรรมนิยาม
25_0424
image
21. โสฬสปัญหา ธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง การบรรลุธรรม
image
22. บทส่งท้าย
image
1. บทนำ
22_0165
image
2. ปัญหาปุจฉาสูตร การถามปัญหา ปกิณกธรรม
22_0322
image
3. อานันทสูตร เหตุให้ฟังธรรมแล้วไม่หลงลืม ปกิณกธรรม
22_0169
image
4. นิสันติสูตร เหตุให้ใคร่ครวญได้เร็ว ปกิณกธรรม
22_0172
image
5. ภัททชิสูตร สิ่งใดเป็นยอด ยอดธรรม
19_1162
image
6. พราหมณสูตร ปฏิปทาเพื่อละฉันทะ การเจริญอิทธิบาท ๔, ปกิณกธรรม
20_0511
image
7. ฉันนสูตร เหตุต้องละราคะ โทสะ โมหะ กุศล-อกุศล
19_1485
image
8. อานันทสูตร ละธรรม ๔ ประกอบธรรม ๔ เป็นพระโสดาบัน ศรัทธา, การบรรลุธรรม
17_0231
image
9. ฉันนสูตร เหตุที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ปัจจยาการ, อนัตตา
18_0195
image
10. ภารทวาชสูตร ปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มบวชได้นาน ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
10_0301
image
11. ปายาสิราชัญญสูตร ปัญหาของเจ้าปายาสิ บุญ-บาป, ทิฏฐิ
16_0428
image
12. ปรัมมรณสูตร เหตุที่มิได้ทรงพยากรณ์ การเลือกเฟ้นธรรม
16_0464
image
13. อโนตตัปปิสูตร ความไม่สะดุ้งกลัว กุศล-อกุศล
18_0580
image
14. อเจลสูตร อุตตริมนุสสธรรมที่เป็นญาณทัสสนะ ศรัทธา
18_0546
image
15. อิสิทัตตสูตรที่ ๒ การเกิดและไม่เกิดของสักกายทิฏฐิ สักกายะ, ทิฏฐิ
18_0560
image
16. กามภูสูตรที่ ๒ สังขาร ๓ สังขาร ๓
16_0112
image
17. โกสัมพีสูตร ชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะ ปัจจยาการ
17_0225
image
18. เขมกสูตร ไม่มีตนในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, การพิจารณาธรรม
16_0691
image
19. ฆฏสูตร ผ่องใสด้วยธรรมมีกถา ความเพียร
21_0175
image
20. อุปวาณสูตร ที่สุดแห่งทุกข์ การบรรลุธรรม
24_0007
image
21. สาริปุตตสูตร การดับภพเป็นนิพพาน สมาธิ, สัญญา
20_0570
image
22. อนุรุทธสูตรที่ ๒ ปัญหาของพระอนุรุทธะ การบรรลุธรรม
17_0198
image
23. ยมกสูตร พระขีณาสพตายแล้วสูญหรือไม่ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
23_0217
image
24. โกฏฐิตสูตร ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ่งใด ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
17_0310
image
25. สีลสูตร ธรรมที่ควรใส่ใจโดยแยบคาย ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
13_0173
image
26. มหาโกฏฐิตสูตร ผัสสายตนะ ๖ ดับสนิท ผัสสายตนะ
18_0295
image
27. โกฏฐิกสูตร เครื่องเกาะเกี่ยว อายตนะ ๖
image
28. บทส่งท้าย