Main navigation

ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ ๙

52256 รายการ

พระไตรปิฎกชุดธรรมปฏิบัตินี้ เป็นเนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอนการปฏิบัติธรรมอันนำสู่ มรรค ผล สวรรค์ นิพพาน ซึ่งทรงจำแนกธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทของคนนั้นๆ ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์  การปฏิบัติตรงตามพระพุทธเจ้าจึงได้ผลสูงสุด

ธรรมะชุดนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติธรรมที่ตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเป็นระบบครบถ้วน ตั้งแต่การละมิจฉาทิฏฐิ สมาทานสัมมาทิฏฐิ การเจริญสติ สมาธิ ปัญญาอย่างถูกต้อง ทั้งปฏิปทาแห่งวิถีชีวิตที่เหมาะสม และการบรรลุธรรมอย่างแม่นยำ  ซึ่งเป็นการปฏิบัติสายกลางที่ปฏิบัติง่าย ได้ผลง่าย  

ข้อแนะนำในการฟังชุดธรรมปฏิบัติ

ก่อนจะฟังธรรมปฏิบัตินี้ ท่านพึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง เมื่อได้สมาธิดีแล้ว ให้เปิดฟังเบาๆ น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรงๆ และน้อมธรรมมาสู่ใจ ให้เข้าใจแจ้งและได้สภาวะจิตดีจริง เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริงให้มั่นคงจนเป็นภูมิธรรม อันจักเป็นฐานในการยกภูมิจิตให้เจริญสูงขึ้นต่อไป 

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ ธรรมปฏิบัติ
04_0013
image
2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร การประกาศพระธรรมจักร ทางสายกลาง, อริยสัจ ๔
13_0125
image
3. จูฬราหุโลวาทสูตร การประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก การพูดจา, กุศล-อกุศล
24_0172
image
4. อุปาลีสูตร พระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่า รู้ประมาณตนเอง, ลำดับแห่งธรรม
14_0673
image
5. ธาตุวิภังคสูตร การจำแนกธาตุ ธาตุ
14_0754
image
6. ปุณโณวาทสูตร การประทานโอวาทแก่พระปุณณะ อายตนะ ๖, ความอดกลั้น
20_0505
image
7. เกสปุตตสูตร ข้อห้ามมิให้เชื่อโดยอาการ ๑๐ อย่าง ความเชื่อ, กุศล-อกุศล
10_0273
image
8. มหาสติปัฏฐานสูตร การเจริญสติปัฏฐาน สูตรใหญ่ มหาสติ
10_0274
image
9. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน กายานุสสปัสนา, มหาสติ
10_0288
image
10. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนา, มหาสติ
10_0289
image
11. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนา, มหาสติ
10_0290
image
12. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมานุปัสสนา, มหาสติ
10_0300
image
13. ผลแห่งการเจริญสติปัฏฐาน มหาสติ, อานิสงส์
24_0060
image
14. อาพาธสูตร สัญญา ๑๐ ประการ สัญญา ๑๐
04_0055
image
15. อาทิตตปริยายสูตร สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน อายตนะ ๖
22_0326
image
16. โสณสูตร พิณ ๓ สาย ความเพียร
18_0394
image
17. กุณฑลิยสูตร ตถาคตมีวิชชาและวิมุติเป็นผลานิสงส์ ลำดับแห่งธรรม
14_0853
image
18. อินทริยภาวนาสูตร การเจริญอินทรีย์ ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
14_0333
image
19. จูฬสุญญตสูตร ความว่างเปล่า สูตรเล็ก ความว่าง, สมาบัติ
04_0020
image
20. อนัตตลักขณสูตร ลักษณะแห่งอนัตตา ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, ไตรลักษณ์
25_0389
image
21. นาลกสูตร ปฏิปทาอันสูงสุดของมุนี ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
image
1. บทนำ
25_0227
image
2. ทิฏฐิสูตร เรื่องทิฏฐิพัวพันพาไป ทิฏฐิ, ภพ
23_0187
image
3. สติสูตร ผลแห่งสติสัมปชัญญะ ลำดับแห่งธรรม
21_0041
image
4. สมาธิสูตร สมาธิภาวนา สมาธิ
23_0092
image
5. ปัญญาสูตร เหตุปัจจัยที่ให้ได้ปัญญา ปัญญา
17_0089
image
6. ปฏิปทาสูตร ข้อปฏิบัติเพื่อความเกิดและความดับสักกายทิฏฐิ สักกายะ
14_0093
image
7. คณกโมคคัลลานสูตร ข้อศึกษาและข้อปฏิบัติโดยลำดับ การปฏิบัติโดยลำดับ
14_0292
image
8. กายคตาสติสูตร สติกำหนดพิจารณากาย กายคตาสติ
13_0133
image
9. มหาราหุโลวาท การประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรใหญ่ ธาตุ, ปฏิบัติรวบยอด
13_0269
image
10. ทีฆนขสูตร การละทิฏฐิและเวทนา ทิฏฐิ, เวทนา
23_0058
image
11. โมคคัลลานสูตร อุบายแก้ง่วง ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์, ปล่อยวาง
13_0244
image
12. อัคคิวัจฉโคตตสูตร ทรงแสดงเรื่องไฟแก่ปริพาชกชื่อวัจฉโคตร ทิฏฐิ, ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
12_0100
image
13. สัลเลขสูตร ธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส ทิฏฐิ, การขัดเกลาและละกิเลส
14_0343
image
14. มหาสุญญตสูตร ความว่างเปล่า สูตรใหญ่ ความว่าง
25_0424
image
15. โสฬสปัญหา ธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง ยอดธรรม
23_0120
image
16. อนุรุทธสูตร มหาปุริสวิตกของพระอนุรุทธะ การเลือกเฟ้นธรรม, มหาปุริสวิตก
17. บทส่งท้าย
1. บทนำ
09_0091
image
2. สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๑ วาทะของศาสดาทั้ง ๖ ทิฏฐิ
09_0100
image
3. สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๒ ศีล ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
09_0122
image
4. สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๓ สมาธิ สมาธิ
09_0131
image
5. สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๔ ปัญญา วิชชา ๘
22_0296
image
6. อนุสสติฏฐานสูตร อนุสสติฏฐาน ๖ อนุสสติ
17_0242
image
8. เผณปิณฑสูตร อุปมาขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
25_0071
image
9. ยโสชสูตร ภิกษุส่งเสียงอื้ออึง เร่งความเพียร
14_0252
image
10. มหาจัตตารีสกสูตร มรรคที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ มรรค ๘, มรรคสมังคี
14_0282
image
11. อานาปานสติสูตร การเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก อานาปานัสสติ
14_0153
image
12. อนุปทสูตร ลำดับบทธรรม สมาธิ
14_0837
image
13. ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร การทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์, ลำดับแห่งธรรม
23_0215
image
14. วุฏฐิสูตร จิตของพระสารีบุตร โลกธรรม ๘
12_0027
image
15. ภยเภรวสูตร ความขาดกลัว การปฏิบัติโดยลำดับ
18_0374
image
16. เคลัญญสูตรที่ ๑ ควรเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ สติสัมปชัญญะ, เวทนา
14_0080
image
17. อาเนญชสัปปายสูตร ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเป็นที่สบาย สมาธิ, สมาบัติ
12_0010
image
18. สัพพาสวสังวรสูตร การสังวรในอาสวะทั้งปวง การขัดเกลาและละกิเลส
17_0215
image
19. วักกลิสูตร การเห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
1. บทนำ
12_0374
image
2. มหาสาโรปมสูตร อุปมาพรหมจรรย์กับแก่นไม้ การบวช
18_0320
image
3. สุขุมสูตร การคุ้มครองทวารในอินทรีย์ ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
12_0251
image
4. เทวธาวิตักกสูตร วิธีแยกวิตก วิตก
14_0825
image
5. สฬายตนวิภังคสูตร การจำแนกอายตนะ ๖ ผัสสายตนะ, ลำดับแห่งธรรม
25_0085
image
6. เมฆิยสูตร ธรรมสำหรับแก้อกุศลวิตก วิตก, การปฏิบัติโดยลำดับ
14_0028
image
7. ปัญจัตตยสูตร ความเห็นผิดต่างๆ ทิฏฐิ, ผัสสายตนะ
22_0291
image
8. มรณัสสติสูตร ๒ การเจริญมรณัสสติ เร่งความเพียร
15_0012
image
9. วัตถูปมสูตร อุปกิเลส ๑๖ การขัดเกลาและละกิเลส
14_0526
image
10. ภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ เร่งความเพียร
18_0077
image
11. อุปเสนสูตร พระอุปเสนะถูกพิษงู อายตนะ ๖, อหังการ มมังการ
14_0067
image
12. สุนักขัตตสูตร ภาวะแห่งอรหัตผล การบรรลุธรรม
19_0763
image
13. เสทกสูตร ๒ กายคตาสติ กายคตาสติ
19_1179
image
14. วิภังคสูตร วิธีเจริญอิทธิบาท ๔ การเจริญอิทธิบาท ๔
14_0166
image
15. ฉวิโสธนสูตร หลักการตรวจสอบจิตที่พ้นจากอาสวะ การบรรลุธรรม
16_0478
image
16. ชิณณสูตร ภิกษุผู้ชรากับการนุ่งห่มผ้าบังสุกุล การบวช
17. บทส่งท้าย
1. บทนำ
14_0178
image
2. สัปปุริสสูตร ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ สัตบุรุษ-อสัตบุรุษ
20_0454
image
3. อปัณณกสูตร ข้อปฏิบัติไม่ผิด ปฏิปทา
12_0256
image
4. วิตักกสัณฐานสูตร การละวิตก วิตก
24_0029
image
5. โกศลสูตร ๑ อภิภายตนะ ศรัทธา
14_0380
image
6. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร อัจฉริยธรรมของพระพักกุลเถระ ปฏิปทา
12_0405
image
7. มหาสัจจกสูตร กายภาวนาและจิตภาวนา ปฏิบัติรวบยอด
19_1355
image
8. กิมิลสูตร การเจริญอานาปานสติสมาธิ อานาปานัสสติ
23_0046
image
9. สัญญาสูตร ๒ สัญญา ๗ ประการ สัญญา
13_0153
image
10. มหามาลุงโกยวาทสูตร มัคคปฏิปทาเครื่องละสังโยชน์ สังโยชน์
13_0521
image
11. อังคุลิมาลสูตร โจรชื่อองคุลิมาล ประวัติพระสาวก
10_0057
image
12. มหานิทานสูตร สิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่ ปัจจยาการ
19_0714
image
13. ภิกขุนีสูตร ผู้มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ ย่อมรู้คุณวิเศษ มหาสติ, การภาวนา
17_0027
image
14. สมาธิสูตร สมาธิเป็นเหตุเกิดปัญญา ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, ปัจจยาการ
16_0068
image
15. อุปนิสสูตร ธรรมที่อาศัยกัน ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, ลำดับแห่งธรรม
25_0390
image
16. ทวยตานุปัสสนาสูตร การพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ การพิจารณาธรรม
33_2158
image
17. เขมาเถริยาปทาน บุพจริยาของพระเขมาเถรี ประวัติพระสาวก
18. บทส่งท้าย
1. บทนำ
09_0001
image
2. พรหมชาลสูตร ตอนที่ ๑ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล โลกธรรม ๘
09_0026
image
3. พรหมชาลสูตร ตอนที่ ๒ ปุพพันตกัปปิกทิฏฐิ ๑๘ ทิฏฐิ
09_0045
image
4. พรหมชาลสูตร ตอนที่ ๓ อปรันตกัปปิกทิฏฐิ ๔๔ ทิฏฐิ
09_0089
image
5. พรหมชาลสูตร ตอนที่ ๔ ฐานะของผู้ถือทิฏฐิ ทิฏฐิ
23_0237
image
6. วิหารสูตรที่ ๒ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ สมาบัติ, การปฏิบัติโดยลำดับ
19_1348
image
7. เวสาลีสูตร การเจริญอสุภกรรมฐาน อานาปานัสสติ
16_0254
image
8. สัมมสสูตร การพิจารณาปัจจัยภายใน การพิจารณาธรรม
16_0716
image
9. เถรนามสูตร ผู้มีปกติอยู่ผู้เดียว ปฏิปทา
14_0653
image
10. อรณวิภังคสูตร การจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลส การขัดเกลาและละกิเลส
22_0290
image
11. มรณัสสติสูตรที่ ๑ การเจริญมรณสติ เร่งความเพียร
20_0542
image
12. สมุคคสูตร นิมิต สมาธิ
17_0158
image
13. ขัชชนิยสูตร สิ่งที่ถูกขันธ์ ๕ เคี้ยวกิน ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
image
14. สุเมธาเถรีคาถา ผู้ไม่มีความยินดีในสังขาร ประวัติพระสาวก
22_0334
image
15. นิพเพธิกสูตร ธรรมปริยายชำแรกกิเลส การพิจารณาธรรม, ปัจจยาการ
24_0020
image
16. อริยวสสูตรที่ ๒ ธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ ธรรมเครื่องอยู่
14_0439
image
17. อุปักกิเลสสูตร ความเศร้าหมองแห่งจิต ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์, สมาธิ
14_0810
image
18. ฉฉักกสูตร ธรรม ๖ ประการ ๖ หมวด อายตนะ ๖, การพิจารณาธรรม
26_0399
image
19. ตาลปุฏเถรคาถา ผู้ตามรักษาจิต ความเพียร
20. บทส่งท้าย
1. บทนำ
16_0042
image
2. กัจจานโคตตสูตร พระกัจจานโคตต์ทูลถามสัมมาทิฏฐิ อัตตา, ปัจจยาการ
16_0147
image
3. เจตนาสูตรที่ ๒ เจตนา วิตก, ปัจจยาการ
24_0215
image
4. มนสิการสูตร มนสิการ สมาธิ
17_0087
image
5. อัตตทีปสูตร การพึ่งตนพึ่งธรรม ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, การพิจารณาธรรม
12_0361
image
6. จูฬโคสิงคสาลสูตร ธรรมเครื่องอยู่สำราญ ความสามัคคี
13_0147
image
7. จูฬมาลุงโกยวาทสูตร ปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์ การเลือกเฟ้นธรรม
20_0541
image
8. สังฆสูตร คนล้างฝุ่นล้างทอง การขัดเกลาและละกิเลส
20_0471
image
9. อานันทสูตร สมาธิเพื่อละอหังการ มมังการ และมานานุสัย สมาธิ
16_0188
image
10. ปริวีมังสนสูตร การพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ การพิจารณาธรรม, ปัจจยาการ
18_0322
image
11. ทารุขันธสูตรที่ ๑ อุปมาด้วยขอนไม้ การปฏิบัติโดยลำดับ
22_0026
image
12. วิมุตติสูตร เหตุแห่งวิมุตติ วิมุตติ
18_0317
image
13. รถสูตร อุบายเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
23_0240
image
14. ฌานสูตร ฌานเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ การบรรลุธรรม
17_0031
image
15. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๑ ความสะดุ้งและไม่สะดุ้ง ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, สักกายะ
24_0070
image
16. วัตถุกถาสูตรที่ ๑ กถาวัตถุ ๑๐ ประการ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์, การพูดจา
13_0253
image
17. มหาวัจฉโคตตสูตร ความเป็นผู้บำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์ กุศล-อกุศล, การบรรลุธรรม
24_0051
image
18. สจิตตสูตร ผู้ฉลาดในวาระจิตของตน การขัดเกลาและละกิเลส
19_0573
image
19. เมตตสูตร การเจริญพรหมวิหาร ๔ พรหมวิหาร, วิมุตติ
17_0038
image
20. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓ ความเป็นอนัตตาแห่งขันธ์ ๕ ในสามกาล ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, การพิจารณาธรรม
23_0168
image
21. ปฏิปทาสูตรที่ ๑ ปฏิปทาเพื่อความเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
22. บทส่งท้าย
image
1. บทนำ
12_0459
image
2. มหาอัสสปุรสูตร ธรรมเพื่อความเป็นสมณพราหมณ์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
18_0346
image
3. ฉัปปาณสูตร อุปมาด้วยสัตว์ ๖ ชนิด กายคตาสติ, ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
13_0097
image
4. พหุเวทนิยสูตร เวทนาหลายประเภท เวทนา
17_0071
image
5. นตุมหากสูตรที่ ๑ การละขันธ์ ๕ อันไม่ใช่ของใคร ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
12_0234
image
6. วนปัตถสูตร การอยู่ป่า ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
12_0209
image
7. จูฬทุกขักขันธสูตร กองทุกข์ สูตรเล็ก กาม-กามคุณ
12_0073
image
8. อากังเขยยสูตร ข้อที่พึงหวังได้ ๑๗ อย่าง ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
21_0093
image
9. สมาธิสูตรที่ ๒ สมาธิ การภาวนา
14_0795
image
10. จูฬราหุโลวาทสูตร ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ผัสสายตนะ
25_0225
image
11. ชาคริยสูตร ผู้ตื่นอยู่ มีผล ๒ อย่าง ความเพียร
21_0126
image
12. เมตตาสูตรที่ ๒ ผู้เจริญอัปปมัญญา ๔ จำพวก พรหมวิหาร
24_0222
image
13. เมตตาสูตร อานิสงส์แห่งเมตตา พรหมวิหาร
25_0308
image
14. เมตตสูตร การเจริญเมตตา พรหมวิหาร
18_0303
image
15. อาทิตตปริยายสูตร อาทิตตบรรยาย อายตนะ ๖, ผัสสายตนะ
23_0186
image
16. อารัพภวัตถุสูตร เหตุปรารภความเพียร เร่งความเพียร
12_0226
image
17. เจโตขีลสูตร ตะปูตรึงใจ การขัดเกลาและละกิเลส, ความเพียร
19_0501
image
18. นีวรณสูตร นิวรณ์ทำให้มืด นิวรณ์ ๕, โพชฌงค์
19_0357
image
19. กายสูตร อาหารของนิวรณ์ ๕ และอาหารของโพชฌงค์ ๗ นิวรณ์ ๕, โพชฌงค์
19_0601
image
20. สคารวสูตร นิวรณ์เป็นปัจจัยให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง นิวรณ์ ๕, โพชฌงค์
19_0373
image
21. สีลสูตร การหลีกออก ๒ วิธี - การเจริญโพชฌงค์ ๗ โพชฌงค์
17_0356
image
22. สักกายทิฏฐิสูตร เหตุแห่งสักกายทิฏฐิ สักกายะ, ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
16_0240
image
23. ปุตตมังสสูตร อาหาร ๔ อาหาร ๔
16_0245
image
24. อัตถิราคสูตร ความเพลิดเพลินอาหาร ๔ อย่าง อาหาร ๔, ปัจจยาการ
17_0105
image
25. อุปายสูตร สิ่งที่เป็นความหลุดพ้นและไม่หลุดพ้น ปัจจยาการ, ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
21_0255
image
26. ปริเยสนาสูตร การแสวงหาอันไม่ประเสริฐและประเสริฐ สัจธรรม
image
27. บทส่งท้าย
image
1. บทนำ
23_0052
image
2. ปุริสคติสูตร ปุริสคติ ๗ และอนุปาทาปรินิพพาน การบรรลุธรรม
23_0035
image
3. ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๑ ธรรม ๗ ประการ เพื่อทำให้แจ้งปฏิสัมภิทา ๔ ปฏิสัมภิทา
12_0514
image
4. จูฬธรรมสมาทานสูตร ธรรมสมาทาน ๔ ปฏิปทา
19_1327
image
5. ทีปสูตร อานิสงส์แห่งการเจริญอานาปานสติสมาธิ อานาปานัสสติ
17_0112
image
6. ปริวัฏฏสูตร การรู้อุปาทานขันธ์โดยเวียนรอบ ๔ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
22_0086
image
7. ปฏิสัมภิทาสูตร ธรรม ๕ ประการ เพื่อเป็นที่รักของเพื่อนพรหมจรรย์ ปฏิสัมภิทา, ปฏิปทา
19_0975
image
8. สาเกตสูตร อินทรีย์ ๕ พละ ๕ อินทรีย์ ๕
19_0949
image
9. อรหันตสูตร อินทรีย์ ๕ อาศัยผัสสะเกิดเวทนา เวทนานุปัสสนา
19_1154
image
10. โมคคัลลานสูตร เหตุให้มีฤทธิ์มาก การเจริญอิทธิบาท ๔, ฤทธิ์
19_0899
image
11. เอกาภิญญาสูตร ความเป็นพระอริยบุคคลระดับต่าง ๆ อินทรีย์ ๕, การบรรลุธรรม
24_0209
image
12. เจตนาสูตร เจตนา การปฏิบัติโดยลำดับ
21_0125
image
13. เมตตาสูตรที่ ๑ ผู้เจริญอัปปมัญญา ๔ จำพวก พรหมวิหาร
24_0054
image
14. สมถสูตร ความสงบแห่งจิต กุศล-อกุศล
17_0741
image
15. เจลสูตร การมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง ศรัทธา, มหาสติ
17_0142
image
16. อนิจจสูตร การละความพอใจในสิ่งที่เป็นอนิจจัง ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕