Main navigation

ธรรมวิภังค์

50224 รายการ

ธรรมวิภังค์ หรือ ธรรมวิเคราะห์ เป็นการจำแนกแจกแจงสัจธรรมและระบบคุณธรรมโดยพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทำให้ธรรมชนทั้งหลายสามารถเข้าใจสัจธรรมได้อย่างลึกซึ้งเป็นระบบ ยกระดับปัญญาให้ถูกธรรม อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อชีวิตจิตใจ และการบรรลุธรรม

ธรรมวิภังค์ที่ทรงแสดงไว้นี้ เป็นระบบธรรมหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต การบรรลุธรรม และการสืบทอดพระศาสนา จึงสมควรอย่างยิ่งที่ธรรมชนจะใส่ใจ ศึกษาให้เข้าใจ น้อมเข้ามาใส่ตน ปฏิบัติจริงจังให้บังเกิดผลจริง ทั้งปรับชีวิต จิตใจ ความสัมพันธ์ และกิจการงานให้เข้ากับระบบธรรมเหล่านี้ จึงจะเจริญโดยธรรมอย่างยิ่ง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้จัดทำพระไตรปิฎกเสียงสมจริง ชุด “ธรรมวิภังค์” นี้ขึ้น ให้เป็นคู่มือแก่ธรรมชน และกัลยณชนคนดีผู้ใฝ่ในความเจริญทั้งหลาย

ขอเชิญรับฟังได้ ณ บัดนี้

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ ธรรมวิภังค์
14_0598
image
2. มหากัมมวิภังคสูตร การจำแนกกรรม สูตรใหญ่ กรรม
14_0539
image
3. จูฬกัมมวิภังคสูตร การจำแนกกรรม สูตรเล็ก กรรม
14_0706
image
4. ทักขิณาวิภังคสูตร การจำแนกทักษิณาทาน ทาน
14_0698
image
5. สัจจวิภังคสูตร การจำแนกอริยสัจ อริยสัจ ๔
14_0033
image
6. วิภังคสูตร อริยมรรค ๘ มรรค ๘
19_0815
image
7. วิภังคสูตร ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน มหาสติ
14_0004
image
8. วิภังคสูตร การจำแนกปฏิจจสมุปบาท ปัจจยาการ
19_1179
image
9. วิภังคสูตร วิธีเจริญอิทธิบาท ๔ การเจริญอิทธิบาท ๔, วิชชา ๘
19_0858
image
10. วิภังคสูตรที่ ๑ ความหมายของอินทรีย์ ๕ อินทรีย์ ๕
19_0864
image
11. วิภังคสูตรที่ ๒ หน้าที่ของอินทรีย์ ๕ อินทรีย์ ๕
19_0925
image
12. วิภังคสูตรที่ ๑ การจำแนกอินทรีย์ ๕ อินทรีย์ ๕
19_0931
image
13. วิภังคสูตรที่ ๒ อินทรีย์ ๕ เป็นสุข ทุกข์ และอทุกขมสุข อินทรีย์ ๕
19_0940
image
14. วิภังคสูตรที่ ๓ อินทรีย์ ๕ ย่นเข้าเป็น ๓ อินทรีย์ ๕
14_0825
image
15. สฬายตนวิภังคสูตร การจำแนกอายตนะ ๖ อายตนะ ๖, ลำดับแห่งธรรม
14_0617
image
16. สฬายตนวิภังคสูตร การจำแนกสฬายตนะ อายตนะ ๖, การพิจารณาธรรม
14_0673
image
17. ธาตุวิภังคสูตร การจำแนกธาตุ ธาตุ, การพิจารณาธรรม
14_0638
image
18. อุทเทสวิภังคสูตร อุทเทสและวิภังค์ การพิจารณาธรรม, ลำดับแห่งธรรม
14_0638
image
19. อรณวิภังคสูตร การจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลส การขัดเกลาและละกิเลส
image
20. บทส่งท้าย