Main navigation

มัณฑุกเทวปุตตวิมาน

ว่าด้วย
บุญกรรมของมัณฑุกเทพบุตร
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคตรัสถามมัณฑุกเทพบุตรถึงเหตุให้มีวรรณะงามยิ่งนัก รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศ ยังทิศทั้งปวงให้สว่างไสว

เมื่อชาติก่อน มัณฑุกเทพบุตรเป็นกบ ขณะกำลังฟังธรรมของพระพุทธองค์ ได้ถูกคนเลี้ยงโคฆ่าตาย ด้วยเหตุเพียงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสครู่หนึ่ง จึงได้ฤทธิ์ ยศ อานุภาพ ผิวพรรณและความรุ่งเรือง 

ก็ผู้ใดได้ฟังธรรมของพระองค์สิ้นกาลนาน ผู้นั้นพึงได้บรรลุนิพพานอันเป็นฐานะไม่หวั่นไหวเป็นแน่

อ้างอิง
มัณฑุกเทวปุตตวิมาน พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ ข้อที่ ๕๑ หน้า ๗๔
ลำดับที่
42

สถานที่

ไม่ระบุ

Keywords

กรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม