Main navigation

รัชชุมาลาวิมาน

ว่าด้วย
ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในรัชชุมาลาวิมาน
เหตุการณ์
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งถึงผลแห่งกรรมที่ทำให้มีวรรณะงามยิ่งนัก อยู่ในวิมานที่มีเสียงเพลงขับทิพย์ มีกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งขจรออกจากตัว

นางรัชชุมาลาหญิงรับใช้ได้ไปเกิดในรัชชุมาลาวิมานอันวิจิตรเป็นผลกรรมจากเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใจเกิดความเลื่อมใส พระองค์ได้ทรงตรัสแก่นางให้ถึงตถาคตเป็นที่พึ่ง และตรัสสอนต่อไปว่า นี้ทุกข์ นี้เป็นแดนเกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นทางหยั่งลงสู่อมตธรรม นางตั้งอยู่ในพระโอวาท เป็นผู้มีความภักดีมั่น ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย ได้ถวายตัวเป็นสาวิกา

นรชนผู้ปรารถนาจะอยู่กับเทวดาเหล่านั้น ควรทำกุศลไว้ให้มาก เพราะผู้ทำบุญไว้แล้ว ย่อมเพียบพร้อมด้วยโภคสมบัติ บันเทิงใจอยู่ในสวรรค์ ทายกทั้งหลายได้กระทำสักการะบูชาในพระตถาคตเจ้าเหล่าใดแล้ว ย่อมบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์ 

อ้างอิง
รัชชุมาลาวิมาน พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ ข้อที่ ๕๐ หน้า ๗๐-๗๒
ลำดับที่
44

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม