Main navigation

สัปปุริสสูตร

ว่าด้วย
ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ
เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย เรื่อง ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ

อสัปปุริสธรรม  

อสัตบุรุษยกตนข่มท่านเพราะสกุล เพราะยศ เพราะเป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจยเภสัชบริขาร เพราะความเป็นพหูสูตร เพราะความเป็นพระวินัยธร เพราะเป็นพระธรรมกถึก เพราะเป็นผู้ถือธุดงควัตรเพราะเป็นผู้ได้รูปฌาณสมาบัติและอรูปฌาณสมาบัติ

สัปปุริสธรรม  

ส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง ย่อมไม่หมดสิ้นไปเพราะสกุล เพราะยศ เพราะเป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจยเภสัชบริขาร เพราะความเป็นพหูสูตร เพราะความเป็นพระวินัยธร เพราะเป็นพระธรรมกถึก เพราะเป็นผู้ถือธุดงควัตร เพราะเป็นผู้ได้รูปฌาณสมาบัติและอรูปฌาณสมาบัติ

ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญ

สัตบุรุษทำการปฏิบัติแต่ภายใน ทำความไม่มีตัณหาแต่ภายใน เท่านั้น ไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีสกุล มีทรัพย์ มียศ ได้จีวร บิณฑบาต และคิลานปัจจยเภสัชบริขาร เพราะความเป็นพหูสูตร เพราะความเป็นพระวินัยธร เพราะเป็นพระธรรมกถึก เพราะเป็นผู้ถือธุดงควัตร เพราะเป็นผู้ได้รูปฌาณสมาบัติและอรูปฌาณสมาบัติ มากนั้น 

 

อ่าน สัปปุริสสูตร

อ้างอิง
สัปปุริสสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ ๑๗๘-๑๙๗ หน้า ๑๑๓-๑๒๒
ลำดับที่
2

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม